closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 24: Maij 1730.

En ten laesten de orangkaijen en lands

grooten tot Strouw te laten bekent mo„

ken dat hun landsgenoot Robo over:

sine begane fautmn voor al sijn leven

alhier gebannen is en deselve uijt dien

hoofde niet kan of mag terug gesonden

werden.

Waar naar binnen vergaderin ont„

boden en verscheenens, den op den 7: deser

alhier uijt de negorij keljeloeboe gele„

„gen op Cerain aengekomene annachoda

Banda verm: ter resoluten van den 28:'

Julij en 13. xber: J„o leden welke voor

d’ EComp:e mede gebragt heeft twee dreg„

„gen en twee metale bassen met de ka„

„mers vann de door de nannawokers

vverbrande pantchiall. Novo Hollandia

die door den Protempere gesaghebber

wierd afgevrägd hoedanig en op wat:

wise hij gem: goederen bekomen hadde

waar op hy tot andwoord diende dat

hem deselve nn ongevaar een Jaar ge„

leden tot mannawokam overgegeven wa„

„ren door het hoofd over de negorij amar

ten Custe goram gelegen met name no

„loeko die sig toen ter tid tot manua„

„wokam was onthoudende met versoek

aen hem annahoda banda om gem:

goederen