closeTerug naar inventaris

Transcriptie

153

Van Banda onderdato 31:' Maij A:o 1753.

goederen aen d’ EComp: te willen brengen

en met eenen tot Banda uijt name van

gem: Maloekoe, en eenige Manuawokers

te vernemen hoe veel d EComp: voor gem:

pandchialling Novo Hollandia: welke no

het seggen van de mannawokers aldaar

’t ondersteboven is komen aendrijven:/ pre„

„tendeerde, als genegen Zynde herwaarts te

komen en tot dies voldoeninge haer negorijen

by wegen van Contract aen d’ EComp: te

verbinden vragende zijn E: alverder of er

onder gem: Maloeko dan wel andere tot

mannawokam geen meer goederen van

gem: pantchialling berustende waren soo

pa of hij nachoda Banda genegen was

deselve nevens maloekoe met sine adhe„

renten om met haar over de vergoedinge

of voldoeninge van gem: pantch: te pre„

ken herwaard te brengen het welke

hij aennaem te sullen nakomen hoe

wel niet sonder vreese of bedagting

gelijk dat widert te bescluijten is, uijt

sijn daar„ gevolgd versoek om nevens

zijne landsvolkeren door d’ EComp

bescherent en met een sComp:s rotting

en vlag voorsien temogen werden en

heer op dan in overweging genomen

sijnde het geresolveerde op den 28: Julij

boven