closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 11:' Maij 173.

ook dat de ambagtslieden tot ult„o

gber: aanstaende niet zullen besig

zijn met het slegten der sterkte

dewyl debaas over demetselaar ten

tijde mijn aanwesen tot Costij mij

gerapporteerd heeft dat staat maakte

tegens den laatsten october gedaen

werk te sullen krijgen en om het

silve te doen stand grijpen werd uE:

nogmaals gerecommandeert over het

gem: werk dagelijx het ooge te laten

gaan en sorge te dragen dat de

perklieden gecondemneerdens en huur

lingen aen den arbeijd gehouden wer

den gaende hier nevens een goede maende

rolle omme na de daar ondergestelde

ordonnantie de gewone verstrecking

aen ’sComp:s besoldelingen tot Costij

en rosiigam te doen na welkers ver„

rigting ik de quitante Kol so dra

mogelijk is terui verwagten sal en

vermits ik uE: deversogte drie

duijsent rd:s ter hand gesteld hebbe

soo zal ik dese besluijten en blijken

/:onderstond:/ UE vrund ten Dieuste

/:was getekend:/ N:s Nicolai /:ter zyde

banda nassauw den 30 7ber. 1732

Ternaten