closeTerug naar inventaris

Transcriptie

327

Van Banda onder dato 31:' Maij 1735.

1. pak of 20. p:s guinees gem: geb: Cust

80. salemp:s br: bl.

1.

20. p„s gingams pias Cust

40. Carikams kl: rode Zourats

20. Salemp:s gem: geb: Cust

2. dekens gecattoeneerde sourats

nevens een ourant tot voorkominge

van abuijsen alsoo er hier ten Comptoire

geenen is.

de gemetzelve trap naar het Casteel

en een steene brug naar deburger

wagt door lang gebruijk op sommige

plaatse ten Eenemaal onbruikbaar ge„

„worden zijnde soo is mijn seer eerbiedig

versoek dat tot voorkoming van onge„

makken deselve mog laten reppareeren

als mede dat uw Ed: mij gelijk van

ouds her t gebruijk is sComp:s wegen

tot dies reparatie gelieft toe tesenden

100. tonn: kalk

12. troffels

2. breekijsers

6. houwelen

6. schoppen

6. bylen en

20. sloijen

dienende wijders nog tot Commuiiatie

dat de Colomero tot oijren op den

29: