closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 11 Maij 1735.

De groote roey schuijt huijden namid„

„dag ongevaar de klocke vier uuren al

hier voor ’t Comptoir aangekomen, wierd

mij door den daar opvaerende bootsman

Hendrik van de Nauwert overhandigt

uEE:o g’agte letteren van huijdigen datum

waar uijt mij is komen te blyken dat

mijne van 30:' 7ber: en laasten octob:

J„o leden behoorlyk addresse erlange had

„de dierhalven dient dese dat de overge„

sondere goederen en Provisien volgens

inleggene Cognoiseementje wel is gewer

den voorts heb ik in gedagte schuijt

doen afschepen veertig heele socquelo

gezorteerde macis of proely verhopen

de met dit stelle weer tenspoedigste tot

uEE=s zullen overgebragd werden hier

mede afbrekende beveelende u EE=s in

godes alleen veijlige hoede en na mijne

t eerbiedige groete zoo verblijve met

veel respect /:onderstond:/ als voren

/:was getekend:/ L=s Welman /:ter zijde:/

waijer ady 3. 9ber: 1732.

Neira

aan als voren

uE: g’Eeren missive van den a3:' 8ber:

p:r