closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Iulij A:o 1787

verleende de noodige passen en Geleijde brie„

„ven bij welke geleegendheijd L van malac

cas ontfangene paquet met 'S E: Comppa

pieren verzonden weerd, Eijndigde avonds

d’ mahomethaanse vasten

dingsdag den 17 pas en repasseerde den koning kroonprins

en veele Hofs Grooten deeze Logie en wierd

desalueert

Woensdag 18 : niets gepasseert.

donder dag„ 29 Gingden Eersten resident ter Audientie bij

den Koning

Vrijdag 26 niets voortgevallen

Zatundag 21 revertien de den E: Secunde van d’ Sousang te rug

Sondag 22, niets voorgevallen

Maand: 23 Ging den Eersten resident bij den Kroonprins

een visiete afleggen.

Dingsdag 24 niets voorgevallen

Woensdag 25 Een terpresse met een zieke mattroos van

d’ pantj: o. baars herwaands gekomen,

Donderdag 26

Vrijdagh 27

niets voorgevallen

Zaturdag 1 28

Sondag 129

maandag 3.0

Een zieker mattroos van d’ Goerab d Eclips

dingsdag 31

herwaards gekomen.

Augustus A: 1787

Woensdeg den 1f kostgelden Randsgen aan d’ bezetting dan

dit Comptoir afgelangd.

donderdagu2

niets voorgevallen

Vrijdag 3

't kruijt gekeerd

Zaturdag„ 4

Sondag 5 geene Godt dienst gehouden

maandag 60 De ordinaire wapen schouwing der militairen

gehouden en na voorleesing der krijgs arti

culen g Eijndigt

6

Dan

21

2

Zi

Son.

Maar