closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Wij heb„

„ster Reinier Bernard Hoijnck van Papendreckt.

„ben tot Equipage opzigter pl. aangesteld den bij onze nedrig

adviesen aan UwE Hoog-Edelheden van den 15. December

voorgedragen Luitenant

1786: 5. 159. tot Capitein Luitenants„ ter Zee Iohan Hendrik

Meijer, dog om de bedieningen van Ontvanger en Licentmeester

door den pl. Onderkoopman Hendrik Iulius Wiederhola

en actueel Onderkoopman Gerrit Pungel verzoek gedaan

zijnde hebben wij den ontvang der Domeinen aan den eersten

en het Licentmeesterschap met de introductie der Vreemdle

„lingen aan den anderen pl: opgedraagen onder toevoeging

dan elk hunner van de helfte des aandeels in het middel

van bestaan, dat bij den Ontvanger en Licentmeester gelijk

„standig met den Fiscaal die Koopman in qualiteit is, ge„

„nooten wordt uit het rendement van de Boom naar he

Reglement wegens de provisien voor de Dienaaren van

den laasten Mai 1755; titul 13; mits dat zij ook hunnen

presente diensten van Soldy-boekhouder en Winkelier, mit

„gaders Soldij-Overdrager blijven waarneemen tot de na„

„dere dispositie van uwE Hoog-Edelheden. Wij vertroo

„wen dat uwE Hoog-Edelheeden de opgemelde drie po

„soonen, welker Requesten hier nevens overgaan in de h

geconfereerde ampten goedgunstiglijk zullen gelieven te de

„vestigen. De Soldij- boekhouder en Winkelier heeft sede

de afschaffing der in gebruik geweest zijnde detractie van s

Stuivers op ieder rdv:s van 48. Stuivers bij de verstrekking van

soldijen geen ander inkoomen, als zijne gage, kostgeld, en

lumenten en een gelijk aandeel met den Capitein comman„

„dant der Militie en secretaris van Politie in het voorsch

meddole

d=