closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Batavia

§ 6.0. Twee bij vonnis van den Raad van Iustitie deeze

Gouvernements over medepligtigheid aan het Crimen Plagie

tot bannissement naar Uwer Hoog-Edelheden goedvinden

gecondemneerde inlanders, naamelijk Blinder en Simbang,

zenden wij in goede verzekering over met het meergemelde

schip Rotterdams Welvaaren.

Wij hebben de eere met alle veneratie te blijven /:onder

stond:/ Hoog Edele Groot Agtbaare widgebiedende Heer„

wel Edele Gestrenge Heeren /:Lager:/ uwer Hoog-Edelhe

den zeer gehoorzaame en Trouwschuldige Dienaaren / ge

„kend:/ P. G. de Bruijn, A: Couperus, J e. Hensel, F P

„rens, H.s I. Wiederhold, C. G. Baumgarten, en G. Lunger

/in margine:/ Malacca in het Casteel den 6. Iuli 1781

Aan Zijn Edelheid

Den Hoog Edelen Groot: Agtbaaren Heer

Mr Willem Arnola Alting

Gouverneur Generaal

benevens

De Wel Edele Gestienige Heeren Raden van Nederlandsz

Hoog Edele Groot Agtbaare Wijdgebiedende Heer

en

Wel Edele Gestrenge Heeren

§. 61. Wij hebben de eere gehad van te ontvangen uwer Hoo„

Edelheden Zeer gerespecteerde gemeene Secreete, en aparte brieven

den 27. April, 29. Iuni, 16: 17. en 19. Iuli, mitsgaders 30. No

„gustus