closeTerug naar inventaris

Transcriptie

13

„gustus 1787. den laasten op den 25. deezer met de galei de Griffioen

dog de anderen met de komste op den 12. Augustus van de schepen

de Ystroom, de Zaanstroom, en de Ionge Orangeboom den hoe„

„ker de Eensgezindheid de pantjallangs Malaijoe en de Tounijn,

paquetbof

en de postlooper.

§ 62. Op den 2. dezer zijn hier gearriveerd 's Lands schepen

van Oorlog de Amphitrite; de Beschermer en Hoorn mitsga„

„ders Comps. scheepje de Hoop onder het generaale bevel van

den Wel Edelen Gestrengen Heer Capitein Commandeur Willem

Silvester;

En op den 24. deezer de kotter de Patriot

§ 63. t scheepje de Ionge Orangeboom, op den 21. hujus naar

Riouw gedepecheerd ter versterking van Comps naraale magt

daar ter reede, drie dagen later van eenen Storm beloopen

zijnde heeft zoodanige schaade aan zijne rondhouten gele„

„den, als uwer Hoog-Edelheden in het breede blijken zal

bij het nevens deezen gevoegd Extract uit zijn Iournaal,

en is op den 27. hier aangekomen. Wij zullen dien bodem

zoo spoedig immers mogelijk herstellen, en in zijne plaatze

de kotter de Patriot naar Riouw vertrekken laaten

§. 64. Ondertusschen vinden wij ons door de verstrekking,

„gen die zoo wel aan 's lands schepen, als aan Comps vaar„

„tuigen gedaan zijn, genoodzaakt om weder over te zenden eenen

Eisch van diverse behoeften, en dies voldoening in deezen Iaare

van uwE Hoog-Edelheden ootmoedigst te verzoeken, dewijl

wij nu reeds in ’t geheel niets of weinig meer overig hebben van

de articulen, bij den gemelden Eisch genoteerd

Wij blijven met alle eerbied en ontzag /onderstond,/ Hoog„

Edele Groot= Agtbaare Wijdgebiedende Heer, en Wel Edele

Gestrenge Heeren /:Lager:/ Uwer Hoog-Edelheden zeer gehoor„

„zaame en trouwschuldige Dienaaren, /geteekend:/ P. G. de Bruijn,

A. Couperus, I. A. Hensel, F. Thierens, H. S. Wiederhold, C. G.

Baumgarten en G. Pungel /:in margine:/ Malacca in het Casteel

den 29. September 1787