closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aan zijn Edelheid

Den Hoog Edelen Groot Agtbaaren Heer

Mr Willem Arnold Alting

Gouverneur Generaal

benevens

De Wel Edele Gestrenge Heeren

Raaden van Nederlands Indie

Hoog Edele Groot Agtbaare

Widgebiedende Heer

en

8:

Wel Edele Gestrenge Heeren.

Bij gelegenheid dat 's Lands fregatten de Lijne en de Dijl da

hunnen Capitein Commandeur, den Wel-Edelen Gestrengen Ha

Willem Silvester, naar Batavia gezonden worden, kunnen wij

niet manqueeren Uwer Hoog-Edelheden reverentelijk ter ken„

„nisse te brengen, dat hier successivelijk, met Uwer Hoog-Edel„

„heden Zeer gerespecteerde brieven van den 24. September, mits„

„gaders 9. en 22. October deezes Iaars gearriveerd zijn. . .

Op den 2. November, het schip Castor, de bark de Waaker, en

de Sloep de Goede Trouw;

Op den 11. dier maand, het voorschreven Cregat de Lijnx;

Op den 12. en 15. daar aan, 's Lands fregatten de Zijl, de Cer

en de Saipio.-

En dat op den 11. deezer naar de Ganges zijn gedepecheerd t

schip de Castor en de Sloep de Goede Trouin.

Wij hebben voor het overige de Eere van met alle veneratie te biy

(:onderstond:/ Hoog Edele Groots Agtbaare Wijdgebiedende Heer, en Wed

Edele Gestrenge Heeren, (:Lagers uwer Hoog-Edelheden Zeer gehoorte

en trouwschuldige Dienaaren, /getekend) P. G. de Bruijn, A. Couperus, I: A:ot

/in margine Malaccau

„sel, F Thierens, H. I. Wiederholden

het Casteel den 24. December 1787.-.

Acgardeerf

t tn Saak

Eg klerk

i