close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§334

Hoe het hier mede sedert gegaan is

der

zal uwer Wel Edele Hoog-AgtbaarEe,„ reed

uit onze adviesen gebleken zijn

§ 335.

Wij kunnen uwE Wel Edele Hoog

Agtbaarheden verzekeren dat het onder

„zoek gedaan is overeenkomstig met de im„

„portantie der zaake, die ons te onderzoeken

stondt; dog dat hoe naauwkeuriger wijdaa

in geweestt waaren hoe meer wijoveereed zijn

geworden van 's mans reëële onschuld

0

aan het misdrijf dat hem was aange„

„wreven.

En wij wenschen van harten dat de Compa„

„nie verder van deeze zo loffelijke verrigtinge

van de voormelde Vereenigdte Ziemagt de best

vrugten moge genieten.—

d

In het bijzonder hoopen wy dat de Smo

„kelhandel in het tin, waar toe de voorze

plaatzen en voornamelijk Riouw zoo veel

gelegenheid verschaffen, als nu meer en meer

zal worden tegengegaan en dat het tot dat

einde niet zal hebben ontbroken aan de nodi

magt, om na het vertrek van 's Lands en Con

„pagnies Esquader dezelve zoodanig bezet te

houden als nodig zal zijn geweest ter verde

„diging en bescherming van die plaatzen teg

de aanvallen die er voor eerst te dugten zu

„len zijn geweest van de gevlugte Salangoree

„schen en Riouwers, hebbende uwE. bij der„

„zelver missive van den 9 December 1784

te regt aangemerkt dat die aanvallen te g

„vaarlijker zullen zijn naar mate van den

heimelyke onderstand welken die volken

zig tragten zouden te bezorgen van die wer

„de Natien, voor welke Riouw, als een zeer

gelege handelplaats van groot belangis.

De Capitein der Malaccasche Burger

Abraham de Wind in verdenking geraakt

zijnde van ongeoorloofde verstandhouding

met de Riouwers in zoo verre, dat dezelve

met oorlogs ammunitie door hem wierden

ondersteund.

En op het geen uwE deswegen voorgekoop

men was in de toenmaalige gevaarlijke om„

standig heden van Malacca onvermidelijk

geoordeeld zynde voormelden de wind gelij„

uwE Schrijven, zonder veel Commotie door

de Gouverneur in strikte gevangenis te door

brengen en zig van deszelfs papieren, Had„

„ven en domestiquen te verzekeren ten an„

„de

Riou„

word

„beure.

Wel

brief

gem

van

„tan