closeTerug naar inventaris

Transcriptie

55

hetgene hem als soldy-boekhouder en Winkelier competeert

bevoordeeld wordt, hebben wij begreepen met de geëerde inten„

„tie van uwe Hoog-Edelheden te zullen strooken, dat hij

er geene portie van afgaf aan den bij het ampt van Li„

„centmeester dat van Soldij-overdraager ook waargenomen

hebbenden Onderkoopman Gerrit Pungel, dewijl hij als

soldy- overdraager ook een aandeel hadt in het middel

van bestaan, hetgene wij hem zouden hebben laaten be„

„houden indien hij wegens continueele indispositie ons niet

„hadt verzogt om van dien dienst ontslagen te worden.

De Boekhouder Iacob Frans Overree heeft hem daar in ver„

„vangen, volgens onze Resolutie van den 10. October 1787.

Wij verzoeken uwer Hoog-Edelheden hem in den gemel„

„de post te willen bevestigen, en zenden zijn Request on„

„der de bylaagen deezes over.

562. Geen Comptoir is onder het ressort deezes Gou„

„vernements dat ingetrokken of tot een minderen omslag

gereduceerd zoude kunnen worden, zonder nadeelige

gevolgen, dog van de posten in de civile departementen

zouden alleen de voorschreven ampten van Ontvanger en Licentmee„

„ster, zonder eenige veragtering van den dienst, in anderen kunnen

worden ingelijfd na het overlijden de optreeding of het vertrek van die

dezelven nu bekleeden. Wij agten ons derhalven verpligt, om

in antwoord op uwer Hoog-Edelheden geëerde circulaire order

bij Extract uit de Notulen van den 3. October 1786 eerbiedigst

voor te stellen de accroheering van het ontvangerschap aan

het ampt van Secretaris van Politie en van het Licentmee„

„terschap aan dat van Soldij-boekhouder en Winkelier, ter

uitwinninge van eenen Onderkoopman die aan gage, kostgeld

en andere emolumenten Jaarlijks geniet ƒ 627.8 Behaagt

het Uwe Hoog-Edelheden dit aan te neemen, dan verzoe

„ken