closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„ken wij Hoogsderzelve om het aandeel van den Ontvanger en Li„

„centmeester in het middel van bestaan aan de gemelde twee

Bedienden, naamelijk den Secretaris en Soldij- boekhouder, in

egale portien te willen toeleggen, dewijl zy van de Leden van

Politie het minste inkomen hebben en zig daar mede zeer

Sober behelpen moeten. De Equipage-opzigter zoude gelijk in

Bengale Sessie in Raade van Politie kunnen krijgen, om het

bepaald zevental uit te maaken.

§63. En Bombardier, twee sergeanten een Corporaal en agt

Soldaaten die hun verband hebben uitgediend, zig niet op

nieuw engageeren willen hebben wij geaccordeerd hunne ver„

„lossing naar Batavia, nevens den Corporaal Bernardus

Nolker, die meer gagie pretendeert te goed te hebben, dan

waar voor hij op zijne Rekening gecrediteerd, en dat hem

voldaan is.

§64. Ook laaten wij behalven den krankzinnigen soldaat

Ruwert Ruwerts, derwaarts vertrekken een Capsitein, één Luite„

„mant vier Sergeanten, en tien Gemeenen van de hier verbleven.

vijfen zeventig inlandsche Militairen; zijnde aan ieder van

de laastgemelde Zestien krijgers in contant afgegeven rds. 3.1.-

of het bedraagen hunner rantzoenen van inlandsche a zijn versche„

klapperoli, stuker tammerinde, arrak, kadjang en karwaat voor

twee maanden en een half dog rijst en zout in natura verstrekt

aan de scheeps overheden.

1s

§ 65. Wij verzoeken daarentegen uwer Hoog Edelheden over

oprigt om geriefd te mogen worden met vijftig Matroozen wesen

het gebrek aan dat volk op Comps. vaartuigen; met een scheept„

„timmerman die aan de bepaaling manqueert; met een Huij„

„timmerman en een tot het maaken of repareeren der wielen aan

de buffelkarren en voorwagens der affuiten noodigen Wagemaa„

„ker, in plaatze van die op hunne verlossing insteeren; met

twee