closeTerug naar inventaris

Transcriptie

57

twee bekwaame Huisslootemakers, alzoo van de twee van dat

ambagt, bij de bepaaling gepermitteerd hier nu maar een is die

mede verlost wil weezen, en eindelijk met een bekwaamen Roer„

slotemaaker voor den bepaalden schede en Lademaaker.

Deserteurs

76 De afgezette Capitein der inlandsche Militairen Seroen, die

met een Vaandrig, twee Corporaals, en tien Gemeenen van zijne

mitsgaders Zes Gemeenen van andere compagnien, zig 's nagts

voor den 25. September 1786 geabsenteerd heeft, blijkens

§173 onzer advisen van den 15 December deszelfden Jaars

moet zig vermoedelijk van de onwilligheid der overigen om

naar Riouw te vertrekken bediend hebben om hun te debau„

„cheeren, naar de bovenlanden te vervoeren, en daar voor slaa„

„ren te verkoopen gelijk dat door eenigen van hun soort meer

gepractiseerd is alzoo wij niet hebben kunnen gewaar worden

wat hun anders; serven alleen uitgezonderd, kon bewogen heb„

„ben om Comps dienst te verlaaten, daar de meeste hunner

makkers zeer vergenoegd naar Riouw vertrokken zijn

Banneungen

96.7. De Maleijer Longh die getragt heeft om slaaven te se„

„duceeren zonder daar van in Regte te kunnen worden over„

„tuigd volgens het Berigt van den Fiscaal Thierens, geinsereerd bij onze

Resolutie van den 14. December laastleden, wordt als een schadelijk sub„

„fect voor deeze Colonie met het schip de Zaanstroom overgezonden ter dispo„

„sitie van uwe Hoog-Edelheden

Wij beveelen uwer Hoog-Edelheden illustre

Persoonen en de belangen der Maatschappije in ’s

Hemels