closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Calacca

2.

85

wanbedrijven hebbe, veel minder zulken snooden Lieden genegenheid toedraage; over„

„zulks hebbe ik op het moment mijnen neef C. s. opontboden en zal het ant„

„woord dat ik daar op ontvange aan mijnen Vriend bedeelen.

Ik hebbe niets ten teeken van welleevendheid dan

stukken wax, weegende 50. Katjes, en mijne aanhoudende Gebeden

Thamat

Geschreven in het jaar 1201. den 5. dag der maand Sauwal, zijnde den

16. Iuli 1787.

Getranslateerd volgens opegaave van den Moor Codja Machomet /onderstond:/

Malacca in het Casteel den 27. Iuli 1787. /lager/ voor mij / getekend/ C: G.

Baumgarten Sec„t

Aan den WelEdelen Agtbaren Heer

Pieter Gerardus de Bruijn

Gouverneur en Directeur wegens de generaale

Nederlandsche g’ortroijeerde Oost Indische Comp„e

nevens den Raad van Politie, aldaar

WelEdel Achtbaren Ernstfesten Manhaften Voorzienige

Discreete Heer en Heeren.

Ik heb de her uwel Ed: Agtb: te informeeren dat op den 5. dezer de Kotter Ja„

„va en de bark de Sandvastigheid in deeze rivier g’arriveerd zijnde, ik uijt handen

van den Luijtenant Meijer gezaghebber van voornoemde bark hebben ontvangen

uwelEd: Agtb: g’Eerde secreete letteren van den 1. Junij, zullende ik de daar

bij ontvange Depeches voor haar Hoog Edelheedens binnen korte daagen p:r

een Secure Occasie voortschikken, zijnde de paquetboot de Postlooper den 22. Junij

hier voor bij deeze rivier naar Batavia bereeds gepasseert.

Ik hebbe de Heeren Blandauw en Meijer aangerecommandeert om naar

zig van ’t noodige te hebben voorzien direct wederom naar haar door uwel Ed:

Agtb: aangeweesene Kruijsposten te moeten begeeven te meer dewijl zij door een

gepasseerd zijnde Engelsche Brik waare gewaarschouwd dat 'er 24. Zecroovers bij

en