closeTerug naar inventaris

Transcriptie

67

Agtb: Gouvernement gevorde Galeij, als toen bij ons niet aan handen of te missen

zijnde, hebben wij op de daar toe bekoomene qualificatie van Welm: H. H. Edel„

„heedens een soodaenig vaartuijg ter Comptoire Rembang laaten aantimmeren,

dat wij vervolgens alhier hebben doen toetuijgen, bemannen en Monteeren, mits„

„gaders ook van de benoodigde Proviand voor den tijd van drie maanden laa„

„ten voorzien, om dus doende van hier direct naar uwel Ed: Agtb: gouverne„

zijn of H. H. Edelheedens mits de presenten gesteldheid

„ment te kunnen vertrekken.

Dan vermits wij in de onzeekerheid, van

zaaken te Riouw, niet Somwijlen mogten goedvinden, om anders daar over te

disponeeren, soo hebben wij het raadzaamst geoordeeld, hetzelve de rhijse over

de hoofdplaats te laaten aanneemen, naa werwaards het dan ook op heeden

te vertrekken Staat, Kostende dit Kieltje met zeijl en traijl vide inleggende

factuur en annexe Memorie ƒ14967. 7. 8„

Wij hoopen en werschen dat het voorsz: Kieltje voor spoedig in zijne

rhijse sijn en gelukkig tot uwel Ed: Agtb: mag overkoomen, terwijl wij

uw Ed„e Agtb: in de vijlige hoede des Almoogenden aan beveelende, overi„

„gens naa minsaame groete met agting blijven. /onderstond/ Wel Edele

Agtbare Heer en Vrienden, /lager/ Uwel Ed: Agtb: en E. E. Bereijde

Dienaaren en Vrienden /getekend/ J„s Kiberg, J„n Greeve, J„b V. Santen, N. k.

Leliveld, M. Eckhard, A. L. Palm, I. J. Kottenbuheer, en u. f. f. fak„

„tenburch /in margine/ Samarang den 14. Augustus 1787.

Translaat Maasike Wistien geeanen

door Padoeke Trie Sulthan Nbaulla Mocaram

Cha Koning van Queda, aan den Wel- Edelen Gestre„

„gen Heer Gouverneur en Directeur der Stad

en Footrasse Malacca

Ontvangen den 7. October 1787.

Na de gewoone irlijding

Mijne Pantjallang gecommandeerd door de Nagodat Sekanda

en Lebaijha vertrekt tans naar Malacca met eene laading rijst, ik verzoek

mijn

„4