closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Malacca

mijn vriend gemelde rijst laading aan de meestbiedende te willen laaten verr„

„pen, en daarentegen zoodanige in mijn Rijk gewilde goederen te laaten

„handelen.

Ook verzoek ik mijnen vriend te willen laaten ondervraagen of de doo

Tirie Na Radja Radja Nagoda Pakier agtergelaaten goederen en tuin, dien

in waare eijgendom toebehooren, nog in weezen zijn, zoo Ja insteer ik a

den het een en ander te katen verkoopen, mitsgaders het proviniie verzele

te ontvangen, ter overhandiging aan de voornoemde Nagodas, om reden

gemelde Sirie Na Radja Radja Nagoda Pakier eenige gelden en goedere

van mij en mijnen vader Padoeka Marhom Indra Kaijangon heeft of

„genoomen; ik twijffel niet of mijn vriend zal deeze moeite wee„

zig gelieve te neemen om de wille der tusschen ons plaats vindende„

„knogtheid van waare vriendschap.

zoo het mogte gebeuren dat mijne volkeren te Malacca eenige

oneenigheden verwekken, verzoek ik mynen vriend hun direct van

daar naar herwaards te laaten vertrekken.

Tot een teken mijner opregtheid verzoek ik te willen acce

„ren een Slavin en een Koijang vijst

Thamat

Gechreven op den 12. dag van de maand Dulkaijda in het jaar

1201. Zijnde den 28. Augustus 1787.

Getranslateerd volgens oprgaave van den Gezwooren Toek Intjes

Iaijer /onderstond:/ Malacca in het Casteel den 8. October 1787. /lager/

door mij /getekend/ I. van Haak E. G: Klerk

Aan den Edelen Heer Pieter Gerardus de Wod

Gouverneur en Directeur over 'SComd„

Handel en Ommeslag aldaar, Nevenst

Raad

Edelen, Erntfesten, Manhaften, wijzen, voor zienigen

zeer Discreeten.

Voor wijnige daagen hebben we ontfangen de hier in geslookde

berichten