closeTerug naar inventaris

Transcriptie

verweeken maand met een Malaccasche Pas en dato 30 Jann

„arij dese Jaars hier aangekomen en op den 22 daar na weder

naar Batavia vertrokken is blijkens dezen geannereerde

Passe- Lijsten dier Maand/. Ian Schoon het hoofd des

Paduackans genaamd Tale op de Malaccassche Passe

voor een Maleijer bekend stond was hij egter een gebooren

Mandarees en zo hij zeide een inwooner te Batoe bara„

en aldaar getrouwd te zijn, dan nadien voor zijn vertrek„

van hier, reets door een van Malacca aangekomen Chinen

tijding had bekomen van het reneontre des kotters, heb

ik mij bij gemelten Pale ook geinformeerd gehad of hij mij

geen onderrigting gevenkon van waar die vaartuigenigen

„komen en door wien zij uit gerust waren: Dat het mij toe„

„scheen dat geen Raedsche of ander Maleitsche Roovers d

Houtheid hebben zouden s' Comps vaartuigen aan te randen

dat ik derhalven sustineerde dat het Boegineeschen geweest„

welke zig bij den een of ander Maleitschen Prins op gehouden n

„ben en met zyn toelaating ter hoof voeren, dan hij gaf voor

zulks niet te weeten en mij geen opheedering in dezen te kun

„nen geven

Waar meder de Eere heb met Eerbied te blijven /onderstn

Wel Edele Gestrenge Heer en Heeren /lager/ uwel Edele Gestren

„ge en Wel Edelens Gehoorzaame Dienaar /getekend/ D: Rul

/in margine:/ Reouw den 2 Maart a„o 1787.

Van den wel Edele Gestrenge Heer

Pieter Gerardus de Bruijn

Gouverneur en Directeur wegens de Gene„

„raale Nederlandsche Geoctroijeerde

Oostijmdische Compagnie der stad en Fortu

„se Malacca mitsgaders den ressorte

van dien

ivers

Den Raad aldaar

Wel