closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 2. De Exemplaaren in de Chineesche en Maleica

Taal van het door UwelEdele Gestrenge en WelEdelen

„maneert placaat concerneerende de geruste inwooning zo va

de hier verbleven als van de uitgeweken en andere Chineezen

zig hier willen stabiteeren heb ik op den 12. der gemelde M

Januari doen affigeeren, en

§3. Met de Wel Edele Gestrenge Heeren Wierts en Dr

„linger de geruineerde Forten zoo boven op als benedent der

Berg te Tanjong Pinang, alwaar bevoorens Compagnies Bo

„zetting gelegen heeft, bezigtigd hebbende Hunne WelEdelen

Gesth: met mij bekwaamer geoordeeld de standplaatzen van de

„rige Fortressen te verkiezen, om er nieuwe Forten aan te lege„

als zig op het daar tegen over gelegen eiland Mars te vestigen

aangezien er te veel hoogtens op zyn, daar den vijand met voor

zig kan nestelen, waarom den Wel Edele Gestrenge Heer Wier

van gedagte is de nieuw op te rigtent werken zoodanig te laate

inrigten dat de bovenste fortresse niet alleen den Berg maar

ook de sterkte beneden zal kunnen desendeeren, terwijl de on

„derste vesting de rivier zal moeten beschermen, dog waar toen

meerder Canons van 12. lb zal benodigt hebben, en die ik a

vrijheid neem op nevens gaande Eisch te verzoeken.-

§ 4. Insgelijks hebben welgemelde Heeren Capiteins sa

„gi Tang met mij beschouwd en die kreek van die aangelege

„heid gevonden dat ze voor al diend te worden toegedamt dat

wyl mijne voornaaamste zorg zijn dat de Bezettelingen ij

„berging aan de wal krijgen, waar van de Europees zeedbe

„huisvest zijn, en men bezig is voor de Sipais en Maler

ook opstallen aan te leggen, en dan de Fortificatien ter

tooyen, zal men intusschen met de afdamming van ged„

Spruit

f