closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6

45

Spuut en Soengi Riouw moeten wagten, terwijl men tot het op„

„slaan van de wagten een Pak en een kruithuis meerder Adap„

„pen en Cajangmatten benodigt heeft, die bij de tegenwoordige ont„

„volking van dit Eiland, alwaar geen Maleijer te vinden is niet

te bekomen zijn en om het manqueerende daar van bij den Eyscht

geisteerd heb. .

§5. Met den Capitein der Chineezen een accoord willen„

„de treffen nopens het loon van de Arbeiders gaf denzelve te ken„

„nen dat wijl de weinig hier verbleven Chinezen, alle bezigwaa„

„ren met het koken van Gamber, om een eerlijk bestaan te

hebben, en de meeste Huizen in de Camp ledig staan hij de

nodige werklieden niet gemakkelijk kon bezorgen zonder dat„

de Varbeiders een redelyke betaaling daar voor genoten, en dat de

hier zijnde Chineezen alle arme lieden waaren mits dien

daar toe niet ligt zouden te bewegen zijn vraagende uit dien

hoofde voor ieder Arbeider 5. Reaalen of 6.¾ Rijsdaalders

'S maands, welke prijs mij te hoog toescheen eindelijk met hem

overeengekomen ben voor elke werkman maandelijks 4 Re„

jaalen of vijf Rijxdaalders te zullen betaalen onder belofte dat de

aan huntaf te geeven Rijst tegen Een hondert Rijxdaalders de Coij„

„ang zoude worden gereekend, waar door het arbeidsloon op achiltrs.

daags te staan komt, zijnde het naauwste waar voor ik het

het kunnen bedingen.

Dan over de groote kosten welke de Compagnie daar

komt te draagen, en het onderhouden van de hier zynde

aanzienlijke zeemagt met hem spreekende deed gemelde„

Capitein Bieng de propositie in ’t byweezen van vijf der

oudste Chineezen uit de Camp, dat zoo ik wilde permittee„

„ren dat hij de Geregtigheid van de Topbaanen de Madak

en de Arrak mogt heffen, zulks in afkorting van het

werkhoon

=

n