closeTerug naar inventaris

Transcriptie

over om te vervangen den ginder bescheiden Philip wederdon

die om zyn ontslag verzogt heeft.

Wij hadden wel gewenscht dat de Parasche Rijksgrooten

niet den zin van hunne koning zoo Complaisant geweest

waren omtrent Radja Brima, om hem met zijn talryk

gevolg van voor Sanjong Poetoes de rivier varder op mede te

neemen, dewijl zij immers wel begripen konden, dat hij

met andere inzigten, als om eenlyk zyne uitgeweken

en zig binnen Pera ophoudende onderdaanen te reclameeren

de heize naar derwaarts zal hebben ondernoomen, gelyk dat

straks gebleken is, aan zynen toeleg om ten magtig te wor

„den, Maar daar uw E schryft dat de Geraeers, die zelfs

hem niet vertrouwen wel op hunne hoede zijn en uwE

aan de beide koningen gezonden boodschap tegens de infrae

„tie van het Contract geweest is van dat effect, dat de Sean

„genoorsche vaartuigen direct afgezakt zijn tot aan de

Chineesche Camp; willen wij hoopen dat Radja Brima

zonder iets kwaads uit te voeren, schielyk weder naar

huis zalkeeren, ondertusschen is het van onze appro„

„batie, dat uwe tot het vertrek van dien Prins de part„

„jallang de Philippine heeft aangehouden, waar na wij

dat kieltje ten eersten te rug verwagten't zij met of zon

„derten, alzoo de Chinasche Jonk, op dewelke zij kruissen

moest, reeds behouden van queda geretourneerd is, in

wij vaartuigen noodighebben om de particuliere handelae

te beveiligen tegen de meenigvuldige om de zuid zweivend

Raesche en Riouwsche Zeeschuimers.

Wij blijven naar groete /onderstond/ uwe Goede vriende

/was getekend/ P: G: d=e Bruijn, A: Couperus, I A: Henzel S:

Thierens„ G: Pangel, H: S: Wiederhold en C: E: Baumgartin

10

Sec„r in margine:/ Malacer in het Casteel den 19 Iuli

1787.

An