closeTerug naar inventaris

Transcriptie

verdubbeld ten einde de smokkel handel te voorkoomen en de

Comp„e van haar verbond met ’t Terachsche rijk behoorlyk

magregt gedaan worden

Wij hebben overzulx aan den koning van Perach geschree

„ven, en doen het teffens aan sultan Moeda op wien de zoo„

rust van 's' vorsten Wil, in verwagting dat wy gehoor moogen

vinden en met meerder Tin voorzien worden het is om

die reeden dat wij heeden andermaal de twee gewaapende

vaartuigen Concordia en de staas afzenden, in ’t denk„

„beeld van een goede laading te genleten

Wyhebben de vorst gemeld om anders een kragtigst

middel te zullen aanwenden en verseekeren aan Sultan

Moeda teffens om ons daar van te bedienen, en niet te

zullen draalen maar spoedig een visite tot Perach.

te koomen doen niet om ons aldaar met woorden te laa„

„ten paayen maar door de waapenen aan te dringen

het geen ons door een oprecht verbond als eigen door

/getekend) W„m Sester

de vorst en ’t rijk is afgestaan daaronder / Thamat:

/in margine / Aan Boord van Slands Tregat van oorlog

Amphitrite geankerd ter rheede Malacca din 18be„

Ctober 1787

Aan den koning van Pera„

Ineeeding naar gewoonte

De Commandant van de Nederlandsche Bezetting te

Pera heeft ons toegezonden, en zoo hebben wy ontvangen onzes

vriends, brief, met het daar by gevoegde geschenk van vier

Schuitentins

onze vriend beklaagt zig over het verlies, dat hij lydt

door de sluikerije zijner onderdaanen intin, En de Comp:

heeft geene minder reden om zig daar over te beklagen

dewyl nu meest al het Tin dat Pera oplevert na ar Poeloe

Penang vervoerd wordt, niet teegenstaande de Comp:

op het aanhoudend verzoek van onzen vriend om het ge„

„ruinieerd fort gender te herstellen, en dus in verwag„

„ting dat de kosten daar van door eenen besterdigen rui

„men inzaam van ten vergoed zoude worden zig gereedelyk

heet