closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gearriveerd Rapporteerde my de Gezaghebber, dat zyn

voor mast boven deks gekraakt was, dewelke hy met twe

boomen gestut hadde st'anderen daags korte hy met de

Gallowet op zy van de ligter om de gebrookene Mastuitte„

„ligten, om te sien of hy konde verholpen worden edog

bij dit ligten brak die Mast van de ligter boven het wand

af doen de Mast van de Gallowet uit geligt was, was

hij ten eenemaale onbrulkbaar waar van de Eere hebben

uwel Edele Gestr: een verklaaring van by de Gesaghebber

aan te presenteeren ik heb ter stond volk in de mond van

deeze rivier gesonden om een boom te halen voor een

Mast tot behulp van zyne te rugryze almeede de ligter

heb door swaare lekkagie moeten na de Pandbank

senden om dezelve wat te stoppen Gemelde legter

Den 25 deeser weederom van de sandbank afgekomen

volgens opgave van den gesaghebber Leve Marcus zyn

best gedaan te hebben om de lekkagies te stoppen maar

sig niet in staat bevindende dezelve ten Eenemaal te

konnen verhelpen terwyjl de ligter al te sterk van de wor„

door knaagt was

De ligter heeft gelaaden 10911 lb suijver ten mier

hebbe niet konnen magtig worden, waarmeede de ligter

de Haas en Gallowet Concordia zijne terug rijze weder

om aan Neemt Na afgaan deezes blyft Comp: Cassamo

Sterk 10068 sp reaalen

verders hebbe de Eere uwel Edele Gestr: Sdaanige

Papieren aan te Presenteeren als hier Neevens gaande

Register Dicteerd, en mij met alle onderdaanigheid Not

/onderstond/ wel Edele Gestr: Heer, en E Heeren /lager/

uwel Edelen Gestr: onderdaanige schuldpligtige dienaar

/getekend/ G„t Diedenhoven /in margine:/ Peraden 26

Septb:r 1787.

Aan den Wel Edelen Gestrengen Hed

Pieter Gerardus de Bruijn

Gouverneur