closeTerug naar inventaris

Transcriptie

225

Gouverneur en Directeur dezer Stad en For„

„tresse & & benevens den E Raad van

Politie aldaar

Wel Edele Gestrenge Heer

en

Heeren

De pantjallang Malaijoe, Ligter de Haas, en Gallowet Con„

„cordia, den 18. November met de Briefen van den Wel Ede„

„len Gestrengen Heer Willem Silvester Commandant en

Chef van 's Lands in Indie Zijnde scheepen van Oorlog,

en van Uwel Edele Gestr: aan zijn Hoogheid en Sultan

Moeda Arriveerd Zijnde, almede per de Ligter de Ligter de Haad

ontvangen de geEischte benoodigtheeden als dies factuur heeft

aangetoond.

Terstond hebbe zijn Hoogheid en Sultan Moeda ie

van boven gemelde brieven laaten verwittigen en om Audi„

„entie verzogt dewelke mij den 22. November is verleend

geworden na dat de brieven met behoorlijke Eerbewijzing ont„ in

„vangen en geleezen waaren, heeft zijn Hoogheid dezelve aan„

Sultan Moeda Laaten overgeeven, en zegde daar bij dat de„in

„zelve moesten beantwoord worden, zoo als hij met de E Com„

„pagnie veraccordeert hadde, het Contract blijven moeste,

ri

Radja Bindhare was niet in de Vergadering de schrijver

zegde mij dat hij ziek was, Sultan Moeda heeft wel over

een uur doende geweest om de brieven te leezen, hij heeft

dezelve wel vijf Zes keeren neer gelegt en wederom opgevat

de angst zweet is hem daar bij uit gebrooken, ik heb hem

nooit zoo bedaart gezien als deeze keer, doen hij klaar

hadde met Leezen vroeg hij mij wat die Commandant voor

een

d

en

kng

eede

in

ma„

str

dele

vord

n

309