closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Verders hebbe de Eer om mij met een diep ontzag te Noemen

(onderstond) Wel Edelen Gestrengen Heer, /Lager/ Uwel Edele

Gestr: onderdaanige en pligtschuldige Dienaar, G. Diedenhoven

/in margine/ Pera den 23: februari 1788.—

2

Aan den Welt Edelen Gestrengen Heer

Pieter Gerardus de Bruijn

Gouverneur, en Directeur der stad en

Fortresse &. &. benevens de verdere E.

Heeren Leden in den Raad van Politie

aldaar

Wel Edele Gestrenge Heer

en

Heeren

Met de galei de Griffioen hebbe uwel Edele Gestr Zeed g

„respecteerde Missiven van den 6. Maart, en verdere geeischte

benoodigdheeden op den 12. deezer wel ontvangen

De Moorsche Bark welke op den 6. November 1787. al„s

„hier is gearriveerd van de kust, is wederom op den 24. febrij: van

hier vertrokken naar Portonovo gelaaden met tien stuks

oliphanten.

De twee soldaaten Martin Koringibel, en Iacobus

Spelture, en de twee Busschieters Lovenzo de Rosairo, en

Betriano Rabast zijn hier gezond en wel aangekoomen

in steede van dezelven varen met de galei de Griffioen we„

„derom over frans heijtelinger en de Busschieter Ian Pinto

en Amadoor de Gois.

Terwijl