closeTerug naar inventaris

Transcriptie

247

in het vriendelijke te confereeren over het Iujet van den tinhandel,

dog ook te gelijk te laaten weeten, dat zulks niet anders geschieden

kan als onder deeze conditie, dat na de admissie van zijn wel

Edele Gestr. ten Hove de koning alle de voornaamste Rijksgrooten

naar Comps fort zal deputeeren, om aan zijn Wel-Edele Gestr:

eene contravisite af te leggen, uit consideratie voor het aan„

„zienlijke ampt, dat zijn wel-Edele Gestr. bekleedt, als

zijnde Commandant op een der schepen van den grootmagtigen

Gouveren der vrije vereenigde Nederlanden, onder verklaaring

tefens dat, zoo de koning daar toe niet kan overgaan, zijn

Wel-Edele Gestr. dan onverrigter zaake te rug zal keeren,

en de gevolgen daar van laaten voor rekening van de genen, die

zijn wel-Edele Gestr. in zijne gemelde qualiteit niet hebben

willen respecteeren.

Ten tweeden, wanneer zijn wel- Edele Gestr: het bezoek

der Rijksgrooten verkrijgen mogte, na eene honorable receptie

van en minzaam difcours met denzelven, hun voorgehouden

hebbende dat sulthan Moeda met zijn wel-Edele Gestr: naar

Malacca moet, hem direct op de galei de Griffioen, die bereeds naar

Zera gedepecheerd is, te laaten overbrengen, en daar mede naar zijn

Wel-Edele Gestr. onderhebbenden bodem te vertrekken om herwaarts

weder te keeren, dog den overigen hun afscheid te geeven, onder

verzekering dat de Compagnie in haare welweerendheid ten aan„

„zien van het Lerasche Rijk zal volharden nu hetzelve ont„

„slagen wordt van eenen Prin, die 's' Konings goede intenties om„

„trent de Compagnie Seeds gedwarsboomd heeft.

Ter derden, indien de Rijksgrooten tegen mijne verwagting

niet