closeTerug naar inventaris

Transcriptie

niet te disponeeren zijn tot de begeerde contravisite, dan wel, indien

sulthan Moeda onder het een of ander voorwendzel niet mede„

„komt, en de Vaandrig Diederhoven geenen kans ziet om hem op

eenige andere wijze magtig te worden, zig in het eerste ge„

„val, niet ten Hove te begeeven, en in het tweede geval door

de aangekomen Rijksgrooten den koning te laaten bekend„

„maaken, dat sulthan Moeda ten eersten aan zijn wel

Edele Gestr: overgeleverd of buiten staat gesteld moet worden

om ooit weder eenig nadeel aan de Compagnie in haaren hiij„

„handel toe tebrengen, dewijl het Rijk van Lera anders zal:

moeten ontgelden wat hij tegen herhaalde waarschuwingen aan

misdreven heeft, mitsgaders na bekomen antwoord of gemaakte

schikkingen daar omtrent de terugreize aan te neemen.

Bij den voorgemelden particulieren brief van den Vaandrig

Diederhoven mij ook ter kennisse gebragt zijnde de van Batoebara

ontvangen tijding, dat Laid Ali, de berugte Zeeroover van de

overwal, een voorneemen hadt om Comps. fort te Zeva afte„

loopen, moet ik uwer Wel-Edele Groot-Agtb. nog verzoeken,

om den Heer Commandant van het derwaarts vertrekkende slande

schip te demandeeren, dat zijn wel-Edele Gestr., bij orlanging

van berigt dat 'er weezenlijk eenige vaartuigen gekomen zijn

ore Comps. fort te astaqueeren, ter vermelinge of verdrijvinge

van dezelven en redonige van Comps. Dienaaren zoodanige

maatregelen neeme, als zijn wel-Edele Gestr. geraden zel

oordeelen.

Ik heb de eere van met gedistingueerde hoogagting te zijn,

Onderstond) Wel-Edele Groot-Agtb. Heer (Lager) uwer Wel:

Edele