close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7661

Volgnummer

0204

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.02 Bantam

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Bantam. Met bijlagen

subdirectory-right

7661 Banda, 1682 sep. 1 - 1683 aug. 20; Banda, resoluties, 1682 sep. 8 - 1683 aug. 26; Bantam, kopie - attestaties, gepasseerd voor notaris David Regulier in Batavia en voor de advocaat - fiscaal en de waterfiscaal betreffende het voorgevallene tussen de Engelsen en de Nederlanders in Bantam, 1682 juni 13 - nov. 30

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

soo mede de Chialoep van

Joost de Jongh.

die weder ten eersten gedepe„

scheert is geworden.

arrivement vant fleuijtschip

Grave.

het Jagtie de Rogh werd

mede verwagt

rapport en dagregister van

gecomm=s stull, en Rosenb:

de reijse ondernomen, dese gedepescheert wo„

sende, quam de Chialoep toebehoort hebbende

Ioost de Iongh mede uijt zee voor dit

Casteel ten ancker, insgelijcx aen zeijlen

beschadigt, die opstondts gerepareert, en

weder na de vloot die onder dit Land la=

veerden, gesonden wierd, op hebbende Cap=n

Barole van Boua met 50 jnlandsche

Soldaeten, ’t Jagt de Javaanse Boode konde

soo hoogh niet stevenen als den Admirael,

en most lager afhouden, sulx de uijtge=

soudene vrunden in het begin door hart

weer van den anderen zijn gesepareert,

dogh willen hopen en vertrouwen zij ter

gedestineerder plaetse wel bij den anderen

sullen vergaderen

een

Het fleuijtschip Grave is op den 3=en deser

van Batavia mede hier ten ancker gekomen,

geen rijs mede=brengende, bestaende de

ladinge in Equipagie goederen &c:

Het Jachtje de Rogh met de voorsz fleuijt

te gelijck van Batavia na Banda ge=

zeijlt, werd met verlangen dagelijx te

gemoet gesien, het rapport, en dagregister

van den onder Coopman S„r Cornelis Stull

en vaendrigh Carel van Rosenburck tot

Arouw in commissie hebbende geweest, gaen

beijde hier nevens over, dienende verders tot

notificatie dat den onder Coopman Pieter de

Rooij.