close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7661

Volgnummer

0443

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.02 Bantam

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Bantam. Met bijlagen

subdirectory-right

7661 Banda, 1682 sep. 1 - 1683 aug. 20; Banda, resoluties, 1682 sep. 8 - 1683 aug. 26; Bantam, kopie - attestaties, gepasseerd voor notaris David Regulier in Batavia en voor de advocaat - fiscaal en de waterfiscaal betreffende het voorgevallene tussen de Engelsen en de Nederlanders in Bantam, 1682 juni 13 - nov. 30

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1Eb

ƒ 1683:

afto

ge„

orenkaij Carban wel overhandight geworden,

en denselver seer aengenaem geweest sijn, soo dat

wij volgens uEE: agtbarre ordre ons uijtterste

de voir daar toe sullen aenwenden, om bij alle

voor vallen, d’ E Comp=e onkosten van Equipagie

soo veel te gemoet te komen, als eenigsins mogelijk

sal zijn

Tis ons mede van herten, seer aengenaem geweest

19

te verstaan, als dat onse verlossinge van uEE:

p als kranckhesoecker fcharias mattijse

agtbaere, soo serg=t, alwat te vroegh om sijn ver„

lossinge versoggt soude hebben, uEE: agtbare ge„

„lieve dit toe Considieeren vermits ik uE: onder„

„daniste in 't patria getrouw ben, en tegenwoordigh

twee jaaren over mijn vijf Iaarigh verbandt gedient

heb, waar op wij uEE: agtbaere gunste seer

geerne, en met verlangen sullen afwagten,

Jck heb uijt uE:E: agtbaere schrijvens vernomen

de klagten van den Eerw=r predikant Carolus

manteauw, die tot ons derwaers was gesonden,

om alhier de behoorlijke visitie, van kerck, en School

te doen, dat hij te dier tijd hier seer, weijnigh

reformatie heeft gevonden, uEE: agtbaere ge„

„lieve dit te considieeren, wat onderrichtinge,

en onder wijsinge kander geschieden, onder dese

blinde Geijdenen, binnen de tijd van drie maenden

verte

9

163