close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7661

Volgnummer

0499

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.02 Bantam

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Bantam. Met bijlagen

subdirectory-right

7661 Banda, 1682 sep. 1 - 1683 aug. 20; Banda, resoluties, 1682 sep. 8 - 1683 aug. 26; Bantam, kopie - attestaties, gepasseerd voor notaris David Regulier in Batavia en voor de advocaat - fiscaal en de waterfiscaal betreffende het voorgevallene tussen de Engelsen en de Nederlanders in Bantam, 1682 juni 13 - nov. 30

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en„

1

o

een

nis wijf

2

op kinderen soude nakomen, bleven mits den avond

vernagten, en lieten haar den buijck vol Rijs tot

spijse te eten geven, 's anderendaags gingen op ver„

soeck weder heer na ’t bosch, om wat kost te soeken

soo voorgaven, maer vergaten het wederkeeren,

Eijndelijck tot op den 24.en deser gewagt hebbende,

quamen met een hoop van 28 mans persoonen, uijt

de’ oostelijcke Negorijen Bever, en Hij &c: met

haer brengende 21 p„s Bouwers, 5 kritsen, en een

bosmes, dat haer geboden, wierd, aff te leggen, en

zij voor de voeten van d’ E: Capiteijn, souden neder„

buijgen, ’t geen al vrij lang, en traagsaam gehoor„

saemden, wierden gevraegt naer de Orangkaijen

Beverkeij, en verdere hooffden als wijff, en kinderen

dienden tot antwoord Titto Orangkaij een quaden

voet hadde, daer door niet wel konde gaen, maer de

verdere stonden na te volgen, men ordonneerde dese

gasten inde houte pagger te treden, en dede de

selve weten, soo langh daer in te moeten blijven, tot

d’andere quamen, ’t gene haer naer ’t leeck niet

wel geviel, soo dat wij tot heden door groote lanck

moedigheijd, en overdragelijcke patientie wegens

haer schelmse, en bedriglijcke uijtvlugten, (die zij

t' elckens weder sogten, gelijck altoos van oudts=

gewoon zijn te doen) op differente dagen jegenwoor„

digh bij een te samen gekregen hebben 59 mans

waer onder den oppersten Orangkaij Teenwerken,

sijnde volgens seggen van d’ ander den grootsten

schelm, en twee Capiteijnen van Iij, en Bever

verte.

No

210

28 manspersoonen vanden

vijand bij d’ onse gekomen.

die door den Capt=n geexa„

mindert zijn geworden.

hun geantwoords.

de selve zijn in een houts

pagger g’ ordonneert gewor„

den.