close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7661

Volgnummer

0674

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.02 Bantam

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Bantam. Met bijlagen

subdirectory-right

7661 Banda, 1682 sep. 1 - 1683 aug. 20; Banda, resoluties, 1682 sep. 8 - 1683 aug. 26; Bantam, kopie - attestaties, gepasseerd voor notaris David Regulier in Batavia en voor de advocaat - fiscaal en de waterfiscaal betreffende het voorgevallene tussen de Engelsen en de Nederlanders in Bantam, 1682 juni 13 - nov. 30

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en vrien handel op bandam, alse twelke hij ouden

Coninke versochte dat haer E„s aen hunne coningen

wilden overschrijven met het Engels schip dat doen

„stont naer Engeland te keeren genaemt de Scipio

africaen, ende was 't doenelijk voor hem assistentie te

verersoeken van veertighe scheepen, en een genoegtsaem

aensal volcx;

Ten wierden dat wanneer de stadt van Bantam

door Comp=ss wapenen nu ontseth was geworden

hij attestant een dagh 'twee â drie daer naer gehoort

heeft dat den regeerenden Coninke van meeninge

geweest was sigh te verseekeren ende m=r te maeken

vande Engelse logie, end derselver effecten en goederen

mitsgaders de Engelsen te massacreren, maer dat

sulcx vande voornaemte der Hollanders door veele

Ernstige affradinge was belet geworden, dogh dat hij

regeerende Coninke eghter soodanigh in gramschap

jegens haer E„s ontreecken was, dat sij hoogheijt

haer E„d door den pangerangh Aria dipa ninger at

hadde doen aenseggen van terkont met haer coopman„

„schappen, en goederen van Bantam te moeten vertrecken,

doge dat d’ heer pauli deens resident haer E:s hadde

vermaert hun vertrecke te dilaijeeren, s het selve

Langsaem te doen, ten sij sijl: p„r force daer toe

gedwongen wierden, waer op eenige dagen daer aen

wel gemelten sijn hoogheijt de paert uijtgeweest

sijnde, persoonelijk inhaer E=s logie was verscheenen,

ten met groote dreijgementen haer gelaste noghe

dienselven dagh te delogieren, 't welko haer E„s alsdoen

'savonts daer aen ooke hebben naer gecomen, naerlatende

saldade in hunne packhuijsen eenige goederen, die in d:

Cwakk„