close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7683

Volgnummer

0165

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.02 Bantam

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Bantam. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

153.

Van Bantam onder dato 5:' Julij 1729.

goede wie, meening en genegentheijt tot sijn ma„

„jesteijt, hem insonderheijt versekert hadde sijn

Edelheijt Ioan van Hoorn /: L: M: / wiens

deugden en bequaamheeden onder een vriendelijk

gelaat seer beroemde, met een sondereinge na„

„druk, en uijtbreijding van woorden, dewelke nog„

gevolgd wierden van een communicatie, als

dat van voorneemen was zijn Edelheijt den hoog

Edelen gestrengen heere en m=t Diderik Durven

gouverneur generaal van Nederlands India

sijnentweegen te laten begroeten door desselvs

rijksbestierder Pourba Nagara, want dat

anders doende, beschaamd soude weesen: En

hier mede den gesaghebber die door des vorsten

gewoone driftigheijt in’t spreeken geen gelegend„

heijt gegeven wierd om ergens ordentelijk op

te antwoorden, wat gegeeten, en aan zijn E.

affscheijd verleend hebbende, is dese conferentie

dusdanig g’eijndigt tot Bantam den 2.e

Iulij 1729 /:onderstond:/ mij present /:getekend:/

Mattheus Wilshuijsen /:onder„

stond :/ accordeert /:was geteeckend:/

M:s Wilshuijsen eerste

Clercq.

Reekening.