closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 16.' Januarij 1730.

als mede gesanten met denselven vertrecken den radeen

rignia Coessoema nagara tweede opsigter in de leverantie

van den Lampongsen peper aan d’ Comp: Ratoe Baggoes

wangsa doeta schoonzoon van ged:te rijksbestierder, mitsg=s

aria ranoe Ioeda en tommegom Raksa dipa hooffden

van 'sSkonings wagters op het voorhoff: mede hebbende een

briev van kunnen meester aan uEd: groot agtb: benev:s

een geschenk van een hondert bhaaren swarte en dertig

ditos witte peper sullende geduirende het affweesen,

van meermelte menisters, het cestier

van saken betreffende den peper en al ’t geene verder

ten belange van de Comp: met hare ministers alhier

dient verrigt te werden blijven toe en aanbetrouwt 'sko„

nings swager en eerste peper financier panger: Coessoema

diradja, item over stad en land saken beijde des zulthans

woelagtigste zoonen de pangerangs rana mangala en

Radja ningrat mitsg=s over de weereldlijke en geeftelijke

regts-gedingen de panger:s Callij Samsoedin en Tadjoel alam.

wijders verselt desen een request gepresenteerd aan uEd: groot

agtb: door den alhier bescheijden militair Capitain

Hendrik Duirvelt, ten eijnde in die qualiteijt gunstig te

mogen geimploijeerd werden in Bengalen, als hooft over ’s Comp:s

militie aldaar, vermits die bediening vacant geraakt zoude weesen

door het overlijden van den capitain Samuel martinus hoogerwerff

waar mede desen besluijtende verbliiven met schuldig respect. /:onderstood:/

hoog Edele gestrengeheijd gebiedende heeren /.lager:/ uw, hoog Edelens

onderdanige dienaren /:was getekent:/ Iohan Sautijn, - - - -

M:s De Graaff /:in margine:/ Bantam den 16:' Januarij 1730.

47.