closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, den 21:' 7ber: 1742.

en treschickinge Kannende uwoogEd:s /:des bchagende:/ uijt uijf

van memorien con

cerneerende deeversetons overgaande momorien volgens

aan deselve ineenei de utantie beschouwen wat naamwaerdige

rond Jaar gedane

reparatien. reparatien ter alhier in een houdsaar aan

de voorm: in wesen en in dit Gouverne

ment t' huyshorende vaartuijgen gedaan

zijn, mitsg=rs uyjt een daarby g’annexeerd

somede van een vertoog van den werffbaas derselver pre„

overkomende ver

toog, sprekende en ten staat, en wat nog aan deselve

van derselven pre„

senten kaat. is deficieerende aan welk een en ander

wij de vrityt gebruyken ons seer oot

moldig te gedragen

aen halinge der De Goederen die wij desen Jare per diverse

desen Jare naar

Bodemtjes naar panda op de van daer

banda versonde„

ne goederen

ontfangene petitien versonder hebben be„

staan uijt het volgende, als

Per den alhier t'h uisharende Chaloup

de Lastdrager nevens os schryvers

van den 26.e Julij deses Jaars

20. p„s isere houte affuijts walpen

50. lb: grrioffol nogulen

En met de aldaar gehorende want„

Chiallang de Kraaij en ons schrijvens

van den 7.e augc: 254000. p„s gebackene

Sagde

waar tegens het synde

ans hier tegen uijt evengem: provintie

hier nevens geciteerd

op vresen gedanen Eijsch het ander„

van derwaerds onte Tanda

fangen is.

:

volgende

Per de Chiampang van den aldaar

thuyshorende burger Thobias

de