close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

k

rvon

madiglijk

de

et

een

9:

De Consideratien van den gouverneur Cluijsenaer

vervaet in desselfs secrete missive van den 19:' maij

1754: UE: hebbende doen resolveeren, om af te sien

van de amphioen culture onder dit gouvernement, zullen

wij daar inne meede berusten, verhoopende dat die van de,

3

Peeper en Indigo van beeter succes zal sijn, en dat alsoo den

de Indigo cultuere in de laeste Iaeren op ’t Eijland Bouro onder

Inlander binnen korten in staat zal geraeken om

„nomen, doch /:om redenen vermeld bij onse brieven van 24: 7ber

de compagnie met de een en ander dier producten

a:o pass=o/ thans als hopeloos tot enigh voordeel, opgegeven zijnde

zoo hebben wij op haar hoog Ed=s g’Eerde ordres en toesending inden

te voorsien, hebbende UE: intusschen wel gedaen

gepasseerden maand maart eens een partij van 721: p=s Peper

de ministers aen te schrijven, dat de culture der

„planten derwaerds gesonden ten praive off zulks in der tijd.

voorsz: Producten niet sal mogen werden on„

aan uw Ed: hoog agtb=s verlangen voldoen zoude mogen,

waer toe des Hemels zegen hopen, en onse geduirge zorge

dernomen, of gedaen voor reek van de Comp=e

besteden zullen.

De oneenigheeden, welke tusschen de Leeraren

Terwijl zoo wel omtrent den dienst als harmonie

in dit gouvernement sijn ontstaan, hebben so wel

der thans alhier aanwesende 4: predicanten

aan ons, als aan UE: groot ongenoegen gege„

tot noch geen redenen van klaegen hebben.

„ren.

2

Het waare te wenschen, dat luijden die volgens

hun beroep, meer dan andere sijn gehouden, de

gemeijnte met een goed Exempel voor te gaan, sig wat beeter

van hunne verpligtinge kwamen te kwijten, En so den

Predikant Hemsing sig schuldig mogte hebben ge„

No

„maekt aan het geen hem door sijn ampt genoot D=a a Beb„

„ten, is ten lasten gelegt, moet deselve daar over sonder

eenige conniventie werden gecorrigeert.

voor ’t overige refereeren wij ons aan d’ordres, die wij

bij vorige missives nopens dil gouvernement hebben ge„

„steld in verwagting, dat daar door sullen werden

voorgekomen de nutteloose versendingen van diver„

„se goederen derw=s waer van wij in de versending van 200

onbequaam bevondene Bomben en andere goederen

meer, de gansch onaangenaame blijken weeder ontvaaar sijn

geworden.

Omtrent De Ladingen der scheepen De Vrouwe Elisabeth, en vos„

de lading zijn wel uijtgekomen

maar, nevens mede den Barcq Noordwijk en Brigantijn de onge„

excepto de rijst van Vosmaar

hoorsaamheijt niets danalhommarnminwehhever ds Hellegsten

bijsonders tot vereijste speciale occupatien van uw hoog Ed=s te remardueeren zijnde dan alleen een verschil

van 25575: lb: op den rijst p=r vosmaar aangebragt, die door den opperkoopm: bij provisie geaccepteert zijn

tot naedereven bevinding bij de Eersten opneem sub ult=o aug=s aanstaende, door uijtmeting met den alhier

in gebruijk zijnde maat, wijl alles uijt den differentie der maccassaerse maat met de onse herkomstig is,

Waerom

1

2

ert

„7

2„

le

t„

e„

lan

en

rden

k

n

„duire

00

e

de

aan„

aere

vol„

3: Mu„

et Zou

regen

kans„

men„

tie

nen

8e