close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7927

Volgnummer

0031

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„9

nder

zegulte

hog

n

21:

3: rd=s en bij extraditie zulker actens nae ’t 8: art: en van 12: en dus te zaemen 15: rd=s

moeten bekostigt werden, boven en behalven alle andere schriftuerties, en dies Copias,

die op ter mijnen nae art=n 11: 12: en 13: telkens tot ¼: en 1/8: rd=s voortlopen, en

hun alles zeer kostbaar en beswaarlijkt maakt

2:o dat nae ’t 26: en 27: art: hun huwelijken, zoo door het gewoone consent

briefje der hooft regenten, Extract resol: van Commissarisen en acten in attestatien

over haar huijselijken.

van onver hinderde prochamatien, en trouw te samen met de segels en sala„

„rissen van Commissarissen en secretaris â: 1: 2/5. tot 4: rd=s en 15: stver: in„

„kosten oplopen als bruijd en bruijdegom uijt en diverse negorien geboortigh

off wonagtigh zijn

3:o dat wanneer maar alleenlijk eens overvaeren ten besoek van vrienden, aff„

haal van Zagoe uijt ’s Comp: bossen / tot beswaering van dat voedsel / en zelfs

over de zegule tot haer pasce

in ’t overbrengen van goederen, ten 'sE: Comp=s dienste /als p=r Exempel, thans

alle kalk, swaere stenen off houtwerken / en diergelijke almede tot ’t bekos„

„tigen van een zegul zijn genoodsaekt geworden.

welk alles hebben gedacht, misschien nooit uw hoog Ed=s intentie te zullen zijn

geringe inkomste van den in„

geweest, wijl den gemenen Landaart ten desen gouvernemente van allen vaart

„lander.

en handel genoegh als tot een eigen 'sComp: huijshouding afgesloten, ook niets ter we„

„relt, dan alleen ’t product hunner nagulen ten subsistentie heeft, en ook daarom,

door uw hoog Ed: bij brieven van 8: Februarij 1729: reeds van alle diergelijke noch

veel mindere lasten, in des approbatie van een diestijds van hier gedaan voorstel, tot

en zeer geringe beswaring speciael op hun huwelijken /gunstigh g'excuseert en

derhalven ook wij in hope zijn geweest, dat den Communicatie der tegenswoor„

„dige klachten dientwegens aen ons niet qualijk genomen zoude mogen werden:

Terwijl thans de eer hebben voorts aan uw hoog Ed=s ootmoedigh te bedelen

Een gedomoreerden orangkaij na dat op instantie van den A=o 1753: gedimoverden en ledert alhier ten castele

zijn negorij gelicentieerd.

om diverse mesuses aangehouden orangcaija van Bonoa, Abraham Sala„

ronij zoo wel als op mede ’t versoek van den tegenswoordigen orangcaija,

den 15:' 8ber: A=o p=lo hebben verstaan, denselven weder naderwaerds te langeren,

6

aenstelling van Eenige Inlandse

En mits ’t overleijden van radja van Titawaij Louis Latoelorij, sonder

hoofden

eniger descentente en wel zelfs tot besluijt van zijnen ganschen Linie/

den 1: Dec: A=o p=to uijt vele preetendenten, tot desselfs plaets vulling

aen te stellen, enen Pieter Hehanoesa die als een agter kleijn zoon

van sekeren Ionker Neira /in den tussen tijt van 1663: tot 1682:

als radja ’t bestier dier negorie gehat hebbende, daer toe naest geregtigt

bevonden is: gelijk mede op den 11: april enen Domingos Hehoeat

ten successie van sijn overleden vader Ioseph Hehocat, tot orangcaija

van Tawiri onder dit Casteel, en eenen Harpatij, in plaetse van zijnen

afgestorven oom Rodja Bahataman tol orangcaija van Hatoepoetij,

op

8

09

eert

7

a„

lle

of„

t„

n

he„

van

en

rden

k

n

edaire

500

ie

be

aan„

aere

volg

3: Au„

al Zoei

regen

kans„

men,

tie

nen

75

1 1l