close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

questij tusschen den Eerw: Steuter

en Boeros resident Papegaeij

vrugtelose middelen tot afoprate.

Eeucidatie omtrent ’t verstrekk

van gelt insteede van rijst.

aenstelling van Een weesmoeder

„gelijks niet weder lastigh gevallen werden, gelijk ongaarne al mede ons heb„

ben moeten moeijen, met diverse klachten, omtrent beledigingen in ju

„rien, en andere onaengenaemheden, die door zijn Eerw: steutel, gezecht

werden, hem op Bouro van den resident Papegaeij ontmoet te zijn

doch waar op desen gehoort zoo veel ten Excuese heeft weten in te

brengen, dat ter onser vergaedering van 23: febr: bij lectuere der

dientwegens ingediende papieren /ons enigermaten ergerende over

’t geen van weerskanten den een tot beschuldiging van den anderen

daar bij is ter neder gestelt / hebben goed gevonden gehat om tot voorkoming van ’t mee

„te eclat en aanstoot der gemeente, alle deselve in secretesse wegh te leggen: En voorts

getracht om zijn Eerw:/ zoo wel door een scherpe reproche van opgem: Sapegaeij, als

met deselven te ordonneren omtrent diverse zoo wel redicuile als ongebonden con

„duites zijn Eerw: ten zijnen huijse, ten bijwesen van den mede op den voorsz: visite geweedt

zijn den ouderling en opperschoolm=r nevens noch een der heren predicanten off ouderlinge

die daer toe verkiesen zoude willen, onder betuiging van leedwesen, een vrindelijk Ex:

„cuis te versoeken dientwegens alle contentement te bezorgen, in gedachten dat

zulks nae den aard van vrede=lieventheijt /(zonder verderen Examinatie, zijn Eerw:

tot een genoegsaemen satisfactie had kunnen en zullen mogen verstrekken.

dogh dit heeft egter tegens onse verwagting en niet tegenstaende behoorlijke obedient

en gewilligheijt, van den resident Papegaeij, zoo niet willen werden aangenomen;

waar om dan ook zijn Eerw: aan den dagelijksen rechter hebben moeten overwijsen

om des noods nae eigen bevatting te procederen, dogh waar van vresen dat niet veel

goeds / nae den aard van processen in cas van In Jurie /iets anders dan alle

opspraak onder de gemeente te verwachten zal wesen; terwijl wij intussen, tot

den uijt einde der reeds g’ëntameerde proceduires supercederen willen, om uw

hoog Ed: provisioneel met desen niet verder te incommoderen, en belangende.

Huijselijke zaeken niet anders te melden hebben, dan dat voor aff op uw

hoog Ed=s speciael requisit de eer hebben te bedeelen, dat bij onsen schaarsheijt van rijst

in A=o 1756: in de gewonen verstrekking der randsoenen, ’t pond van dat graan me

een stver: in propontie van den doenmaeligen gemenen markt prijs van 90: tot

110: rd=s ’t last, gesuppleert is. en voorts dat den binnen moeder van ’t weeshuij„

Constantia Iacobsz:, om hoge ouderdom daar van ontslagh versocht hebbende

die plaats weder door enen Constantia Chursz: wed=e / w:/ zekeren Zergeant

van der Markt, vervuld is, terwijl voorts den 25: maart, ter gelegentheij

van ingebracht rapport, dat onder 204: p=s snaphanen, die op de gezamentlijke

buijten Comptoiren ingebruijk Iongst tegens andere op den kolff met 'sE: Comp=s

merk gebrande gewisselt zijn, wel 152: stuks / als van Saparoua 31: van Hila

51: van Haroeko 18: van Laricque 18: van Bouro 20: en manipa 14: / ten

enemaal onbruijkbaar en erreparabel gevonden wierden, hebben verstaen, allen

Elk

Eenige on

laste va

gebragt

verhandel

„tie ve

gebrek

occupatie

uijtschrij

nieuwe I