close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7927

Volgnummer

0038

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

questij tusschen den Eerw: Steuter

en Boeros resident Papegaeij

vrugtelose middelen tot afoprate.

Eeucidatie omtrent ’t verstrekk

van gelt insteede van rijst.

aenstelling van Een weesmoeder

„gelijks niet weder lastigh gevallen werden, gelijk ongaarne al mede ons heb„

ben moeten moeijen, met diverse klachten, omtrent beledigingen in ju

„rien, en andere onaengenaemheden, die door zijn Eerw: steutel, gezecht

werden, hem op Bouro van den resident Papegaeij ontmoet te zijn

doch waar op desen gehoort zoo veel ten Excuese heeft weten in te

brengen, dat ter onser vergaedering van 23: febr: bij lectuere der

dientwegens ingediende papieren /ons enigermaten ergerende over

’t geen van weerskanten den een tot beschuldiging van den anderen

daar bij is ter neder gestelt / hebben goed gevonden gehat om tot voorkoming van ’t mee

„te eclat en aanstoot der gemeente, alle deselve in secretesse wegh te leggen: En voorts

getracht om zijn Eerw:/ zoo wel door een scherpe reproche van opgem: Sapegaeij, als

met deselven te ordonneren omtrent diverse zoo wel redicuile als ongebonden con

„duites zijn Eerw: ten zijnen huijse, ten bijwesen van den mede op den voorsz: visite geweedt

zijn den ouderling en opperschoolm=r nevens noch een der heren predicanten off ouderlinge

die daer toe verkiesen zoude willen, onder betuiging van leedwesen, een vrindelijk Ex:

„cuis te versoeken dientwegens alle contentement te bezorgen, in gedachten dat

zulks nae den aard van vrede=lieventheijt /(zonder verderen Examinatie, zijn Eerw:

tot een genoegsaemen satisfactie had kunnen en zullen mogen verstrekken.

dogh dit heeft egter tegens onse verwagting en niet tegenstaende behoorlijke obedient

en gewilligheijt, van den resident Papegaeij, zoo niet willen werden aangenomen;

waar om dan ook zijn Eerw: aan den dagelijksen rechter hebben moeten overwijsen

om des noods nae eigen bevatting te procederen, dogh waar van vresen dat niet veel

goeds / nae den aard van processen in cas van In Jurie /iets anders dan alle

opspraak onder de gemeente te verwachten zal wesen; terwijl wij intussen, tot

den uijt einde der reeds g’ëntameerde proceduires supercederen willen, om uw

hoog Ed: provisioneel met desen niet verder te incommoderen, en belangende.

Huijselijke zaeken niet anders te melden hebben, dan dat voor aff op uw

hoog Ed=s speciael requisit de eer hebben te bedeelen, dat bij onsen schaarsheijt van rijst

in A=o 1756: in de gewonen verstrekking der randsoenen, ’t pond van dat graan me

een stver: in propontie van den doenmaeligen gemenen markt prijs van 90: tot

110: rd=s ’t last, gesuppleert is. en voorts dat den binnen moeder van ’t weeshuij„

Constantia Iacobsz:, om hoge ouderdom daar van ontslagh versocht hebbende

die plaats weder door enen Constantia Chursz: wed=e / w:/ zekeren Zergeant

van der Markt, vervuld is, terwijl voorts den 25: maart, ter gelegentheij

van ingebracht rapport, dat onder 204: p=s snaphanen, die op de gezamentlijke

buijten Comptoiren ingebruijk Iongst tegens andere op den kolff met 'sE: Comp=s

merk gebrande gewisselt zijn, wel 152: stuks / als van Saparoua 31: van Hila

51: van Haroeko 18: van Laricque 18: van Bouro 20: en manipa 14: / ten

enemaal onbruijkbaar en erreparabel gevonden wierden, hebben verstaen, allen

Elk

Eenige on

laste va

gebragt

verhandel

„tie ve

gebrek

occupatie

uijtschrij

nieuwe I