close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Eenige onbeq: snaphanen ten

laste van de subaltherne compt=r

gebragt.

verhandeling over de fortifica

„tie werken

gebrek aen handlangers

occupatie van den Inlander

uijtschrijving van kalk

ieuwe Fortificatie werken

29:

Elk ’t zijne, ten laste aanterekenen op dat dus ieder Comptoirtie zijn eigen lasten

draege, gelijk voortaan ook niet mancqueren zullen, bij ’t overgaen van mili„

„tairen den staat van derselver geweren bij factueren en cognoissementen aen te doen

te kennen, zoo wel als om nae plicht en uw hoog Ed=s zeer gevenereerde re„

„commandatien, altoos en in alles alle mogelijke menagie te betrachten,

gelijk hertelijk mede wel wensen zouden, dat zoo gelukkig kosten zijn, door Com„

„municatie van vermeerderde winsten, en verminderde lasten uw hoog Ed=s om„

trent den staat van dit gouvernement meerder genoegen te kunnen geven,

doch daar in, zal den tegenswoordigen toestand.

Der Fortificatien en Gebouwen, ons in ’t gemene stot onser boeken,

in ’t zekere voor enige Iaaren grotelijks hinderlijk moeten wesen, vermils

alle die werken van een Capitaelen Etendue zijnde, onvermijdelijk zeer swaar

drukkende lasten vereijsen; bij aldien men /gelijk den noodsaek eijst (daer

mede ten spoedigsten voort zal kunnen vaeren, ’t geen wel wat / beter dan

thans noch wel mogelijk is / wensten, vermits ’t ons voornamentlijk te

manqueren komt aan genoegsaeme gemene werk volkeren wijl geen een

enkeld persoon, zich voor het uijtgeloofde loon van 3: stver: 'sdaegs /niet tegen„

„staende men bij publijque advertentie, ook den tijd van verhuijring tot desen

arbeijd ’t zij van vrije ofte slaeven gelaeten heeft tot eigen off lijfheren ver„

kiesing / is komen aen te geven, en ook vermenen uw hoog Ed=s wel voor ’t

zekere te mogen zeggen, dat daar toe misschien ook nooit veel apparentie zal

wesen, vermits niemant schijnt te inclineren zijne slaeven daar voor af te

willenstaan; en den inlander / behalven den cultuere en ’t zuijveren hun

ner plantagien, gelijk ook op zijn tijt ’t plukken der vruchten, en den tussen

„vallenden 'sjaarlijksen hongij / aan ’t branden, en transporteren van kalk

’t kappen van blokstenen, houtwerken en brandhout dat zoo wel tot 's Comps

diverse werken als mede de steen ovens vereijst wert, al gedueriglijk een vol„

handigen arbeijd vint, wijl om met die materialen in voorraad te blijven,

ons alweder hebben genoodsaekt gevonden, tot dat alles opnieuw uijtschrij„

„vingen te doen, in equaliteit met vroegere, ter leverantie van 3: maten

kalk p=r dati, doch waar van de acht negorijen onder dit Casteel g’execuseert

zijn, op belofte met brandhout de steenbackerijen aan de gang te zullen

houden, dat hun ook werk genoegh zal blijven verschaffen;

vermits

men de steenbakkers gedueriglijk aanprest, geen dach in dien arbeijd telaeten

verloren gaan; en ook de chialoupen houdende Chinesen, tot den leve„

„rancie van 5: â: 6: laxa steen voor den obtinue van een pasce tot hun

vaart, verbonden heeft, om met ’t metselwerk bij continuatie voortgang

te kunnen maken; gelijk tot noch geschiet is, aan den nieuwen ringmuer

tot een distantie van 53: roeden en den eersten snijding op de funsamenten

tot

l„

ks

100„

eert

a„

lle

of

t„

re„

Vvan

en

orden

k

en

adaure

zoo

ie

de

t: aan„

aere

vol„

3: Mu:

et Zou„

regen

kans„

men„

tie

nen