close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7927

Volgnummer

0039

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Eenige onbeq: snaphanen ten

laste van de subaltherne compt=r

gebragt.

verhandeling over de fortifica

„tie werken

gebrek aen handlangers

occupatie van den Inlander

uijtschrijving van kalk

ieuwe Fortificatie werken

29:

Elk ’t zijne, ten laste aanterekenen op dat dus ieder Comptoirtie zijn eigen lasten

draege, gelijk voortaan ook niet mancqueren zullen, bij ’t overgaen van mili„

„tairen den staat van derselver geweren bij factueren en cognoissementen aen te doen

te kennen, zoo wel als om nae plicht en uw hoog Ed=s zeer gevenereerde re„

„commandatien, altoos en in alles alle mogelijke menagie te betrachten,

gelijk hertelijk mede wel wensen zouden, dat zoo gelukkig kosten zijn, door Com„

„municatie van vermeerderde winsten, en verminderde lasten uw hoog Ed=s om„

trent den staat van dit gouvernement meerder genoegen te kunnen geven,

doch daar in, zal den tegenswoordigen toestand.

Der Fortificatien en Gebouwen, ons in ’t gemene stot onser boeken,

in ’t zekere voor enige Iaaren grotelijks hinderlijk moeten wesen, vermils

alle die werken van een Capitaelen Etendue zijnde, onvermijdelijk zeer swaar

drukkende lasten vereijsen; bij aldien men /gelijk den noodsaek eijst (daer

mede ten spoedigsten voort zal kunnen vaeren, ’t geen wel wat / beter dan

thans noch wel mogelijk is / wensten, vermits ’t ons voornamentlijk te

manqueren komt aan genoegsaeme gemene werk volkeren wijl geen een

enkeld persoon, zich voor het uijtgeloofde loon van 3: stver: 'sdaegs /niet tegen„

„staende men bij publijque advertentie, ook den tijd van verhuijring tot desen

arbeijd ’t zij van vrije ofte slaeven gelaeten heeft tot eigen off lijfheren ver„

kiesing / is komen aen te geven, en ook vermenen uw hoog Ed=s wel voor ’t

zekere te mogen zeggen, dat daar toe misschien ook nooit veel apparentie zal

wesen, vermits niemant schijnt te inclineren zijne slaeven daar voor af te

willenstaan; en den inlander / behalven den cultuere en ’t zuijveren hun

ner plantagien, gelijk ook op zijn tijt ’t plukken der vruchten, en den tussen

„vallenden 'sjaarlijksen hongij / aan ’t branden, en transporteren van kalk

’t kappen van blokstenen, houtwerken en brandhout dat zoo wel tot 's Comps

diverse werken als mede de steen ovens vereijst wert, al gedueriglijk een vol„

handigen arbeijd vint, wijl om met die materialen in voorraad te blijven,

ons alweder hebben genoodsaekt gevonden, tot dat alles opnieuw uijtschrij„

„vingen te doen, in equaliteit met vroegere, ter leverantie van 3: maten

kalk p=r dati, doch waar van de acht negorijen onder dit Casteel g’execuseert

zijn, op belofte met brandhout de steenbackerijen aan de gang te zullen

houden, dat hun ook werk genoegh zal blijven verschaffen;

vermits

men de steenbakkers gedueriglijk aanprest, geen dach in dien arbeijd telaeten

verloren gaan; en ook de chialoupen houdende Chinesen, tot den leve„

„rancie van 5: â: 6: laxa steen voor den obtinue van een pasce tot hun

vaart, verbonden heeft, om met ’t metselwerk bij continuatie voortgang

te kunnen maken; gelijk tot noch geschiet is, aan den nieuwen ringmuer

tot een distantie van 53: roeden en den eersten snijding op de funsamenten

tot

l„

ks

100„

eert

a„

lle

of

t„

re„

Vvan

en

orden

k

en

adaure

zoo

ie

de

t: aan„

aere

vol„

3: Mu:

et Zou„

regen

kans„

men„

tie

nen