close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

t=o

ker

rlse

74

zal als voor heen ’t middel

van bestaen genieten

Remarques over Een aenreke„

ning ten lasten van den

heer gouverneur.

weegens ’t middel van bestaen

aan zijn Ed: predccesseur afgegeven

ordre dien aangaende

33:

dispositie, zich ontzet zoude zien, van zodaenigen aandeel, in ’t alhier gewone

middel van bestaan, als reeds nuw al ’t zedert agt Iaeren successive ge„

noten heeft: ’t welk bij ons /om ’t alhier attoos gevonden goed genoegen

in alle zijne diensten / gegist. zijnde, misschien uw hoog Edelens inten„

„tie niet te zullen wesen; op zijne instantie dan ook heeft, doen

verstaen deselven tot noch en in komen van uw hoog Ed=s hooggevene, l„

„reerd goedvinden, daar van te laeten gauderen. terwijl ook vE: hoog

ks

Ed=s onderdaenigen dienaer, den Eersten tekenaer deses, bij ontfan„

„gen facteur van aenreken: gestelt vindende, een somma van

00„

rd=s 1407:½: off ƒ 3378: —: —: / die vermelt werden, aan desself preeder

eert

„cesseur den oud gouverneur Cluijsender volgens VE: hoog Ed=s besluijt

van 9: Decemb: A=o pass=to te wesen afgegeven, voor ’t gene zijn Ed=s

a

in ’t middel van bestaen de A=o 175 8/7: competerende zoude wesen

lle

vermeend heeft, wel te mogen de vrijheijt nemen, VE: hoog Edelens

of

omtrent desen te melden, dat vermits deselven, wel komt

te vatten, dat alhoewel zulks niet vermeld werd / door hem dat som„

„matje ingevolge Jaenreken: in balance wel zoude dienen te werden,

voldaen off uijtgekeert: dat egter zulks niet anders ontvangen is,

e„

dan nae sodaenig een proportie onele berekening en verdeling, als door

Vvan

voorm: heer Cluijsenaer bij arrivement in dese provintie nae afster

in

„ven van den gouverneur Iongsma, zelfs goed gevonden is daar van te

rden

maeken, op sodanige raisonnementen / geadstrueert met Uw: hoog Ed=s

k

ordres, bij generael regulament van 17: October 1746: en missieves van

n2

30: December 1747: en 31: December 1748: / als door zijn E: zoo

eduuie

wel ter vergaedering van 17: Augustus 1752: alhier, als bij desselfs

200

aan uw hoog Ed=s gerichte missive sub dato 28: September daar

ie

de

aan volgende in ’t brede gededuceert, en verklaart zijn dogh

t: aan„

nae des ondergetekendens nederige sustenue op sodaenige goede gronden

aere

van billijkheijt en reden dat denselven /. ten demotie van alle denk

vol„

„beelden bij uw hoog Edelens als off hem iets onredelijks off tegen

3: Ma„

Enigen ordre strijdigh van zijnen predecesseur in den verdeling

at zoe

van dat middel van bestaen gevergd zoude wesen /verklaert niets

regen

anders te weten, noch ook vermeent nodigh te hebben dan maar

kans„

alleen die zijn E: eenigen raisonnementen: den daar opgemaekte

men,

van tijt tot tijt onderhouden, En tot noch /conform uw hoog Ed=s

tie

goed vinden bij brieven van 19: December 1752:/ voor alle dienaere

nen

g’observeert werdende verdeling, met alle Eerbied daer toe te advanceren:

waerom

1e