close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ver

ui

ien

aanstelling van Een p=l luij„

tenant en vendrig.

Een sergeant gedeporteert

twee adsistenten verlast

acceptatie van gelt op

wissel

met agio of op tijt

35:

alhier aan ’t Casteel inselver voegen provisioneel hebben

doen bekleeden, door den de E: Comp=s reeds ’t zedert Anno

1726: gediend hebbenden fandrich Harman Pietersz:

Pijma, wiens plaetse onder den titul van Commanderend

zergeant gesuppleert is, met den Zergeant Gideon

Dulez, terwijl daar en tegen, om diverse ter onser re„

„solutie van 3=de October A=o pass=to vermelde vrij slech„

„te conductes, eenen Jacob Coenraad, van Zergeant

tot soldaet met ƒ 9: gedegradeert, En aen de adsis„

„tenten Iacob Beijnon, en Lodewijk Melchior Knop,

d’Eerste om de wille dat zijn thans op Batavia aenwe„

„sende ouderen wel eens wenste te ontmoeten, behou„

„ders gagie, doch den laesten / als van hier geboortigh/

met stilstand van zoldij tot ƒ 28: p=r maand/ alhae„

wel op desselfs conduites off dienst egter niet te zeggen

val't / gepermitteert hebben na derwaerds over te gaen.

En voorts belangende Enige verdere nae ordere gevorderde

ingagie, verhoogde, ons Eerbiedigh willen gedraegen, aen ’t ge„

„woonlijk acte boekje dat per naesten de Eer sullen hebben

uw hoog Ed=s te presenteren

Door diverse Persoonen versocht zijnde, Enigersenn: per cassa

tot wissel op de hooft plaetse te mogen overmaeken; soo

hebben wij in hoope van uw hoog Ed=s goedkeurig in accep„

„tatie goed gevonden even als in den voorleden Jaere ’t zij

onder voldoening van den agio a 4: p=r c=to dan wel tot

verval en afbetaeling sub ult=o December aenstaende, de„

selve aen te nemen tot een generaele bedraegen van ƒ 12000:—: —:

naden teneur der wisselx die daer van aparte verleend hebben als:

Aan den oppercoopman en hooft administrateur

e

alhier Petrus van Iongstal om aen den

capitain der oostz=e Burgerij tot Batavia Si„

„mon Iosephe, en Coenraad Sanders, ondercoop„

„man en Boekhouder van 'sComp=s paarde stal weder

gerembourcheert te werden

ƒ 12000: —:—:

De

ks

170„

„eert

H

a„

lle

of„

t„

32

be„

Van

an

orden

k

en

eduire

200

tie

dle

E: aan„

vaere

r vol„

3: Mu

iet zoe„

voegen

kand„

men

ntie

men