close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7927

Volgnummer

0075

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de verdere meesters het schrijven

van koopbriefjas g’interdiceert

resumptie van een Extract tot de

verkiesing van collegianten en Our„

„ger officiers.

65:

„Iaarlijksen

gecommitteerd werdende leden Iaerlijkse tot ’t bijwonen der, Examinatie door

den kerken raad van alle schoolmeesteren in ’t gemeen aen deselve uijt speciale

last deser regering tot een permanente ordre te doen strekken, hun althoos en

gehelijk van ’t passeren van coop ofte verpand briefje van landen ’t zij dati off zog

genaemde tatanaman= dousons /als strijdig tegens de placaten te onthouden, en

voorts zich mede nooit, tot ’t schrijven van iets tot enigen publijque acte, buij„

„ten voorkennis en mede te kening van de hooft regenten der negorien waar

bescheijden zijn, in te laeten, op peena van andersins uijt den dienst geset, off nae

vereijs van zaeken gecorrrigeert te werden,

Ingekomen en geresumeert zijnde de Jaarlijks Nominatie, bij rade van Ius„

titie op den 19: der I=o gepasseerde maand Ianuarij in steede van overledene mitsg

haaren tijd in de respective collegies, en onder de burger officiers uijt gedient hebbende

collegianten luijdende als volgt,

Donderdag Den 19:' Januarij A:o1758:

Preesentibus omnibus:

Na 't aanroepen van gods heijlige naam, proponeerde den E: President, dat de„

wijl„g gedenk= en vierdag van Amboinas verovering, zullende wesen den 23:

februarij deses Jaers, en dus heel kort op handen is, op welke volgens met hode

de respective collegianten en burger offocieren welkers twee Jaeren tijt als

dang’expireert zullen weesen, verwisseld, en in derselver steede na vereijsch

en tijds gelegentheijd, andere persoonen moeten verkooren werden, het dier„

„halven dienstig was omme thans te treeden tot denominatie van een

dubbeld getal zodanige persoonen, als 'er geoordeelt zullen werden daar

toe bequam te zijn, leggende tegelijk over ter inlijvinge bij dese de vol„

gende,

Lijst der Respective Collegianten, en Burger=

officieren, mitsgaders weesmeesteren, aanthoonende

hoe lange deselve tot den 23: febr: A=o 1758: haare functien

zullen hebben bekleed naementlijk:

In den E: agtbaeren Raad van Iustitie;

den E: oppercoopman en secunde de„

„ses gouvernements, mitsg=s president

Petrus van Iongstal

manhaften capitain militair

en permarent Lid. . . . . . Abraham Francois Boudouin

ondercoopman en Zoldij boekh:r . . . . . . . . . .

Jacobus Olivier

_=o

Petrus Wernher

den.