close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

n

en noch

ten

gebruijk van hinne en

sal den hooft:

strateur van berigt

zullen g'elucideert

reden de moerisbr: bl:

minder verkogt zijn

e gegolden hebben.

versoeken gereleveert te werden

van de betaling van dat minder

redraegen

de ordre inden verkoopder lijwade„

sal werden g’observeert.

69:

te verwachtene Brigantijn de ongehoorsaemheijt, en den chialoup de Paarl, in

staat sal wesen, om onder godes zegen, alles over te haelen apparente voor dat

opgem:, noch, niet opdaegende bodem ontlost sal kunnen wesen,

werdende almede ter voldoening aan ’t door haar hoog Ed=s gevorderde be„

richt, relative tot den menagie in ’t gebruijk van stroosakken in plaatse

van linnene, bij den uijtwicht en afscheep van nagulen goed gevonden, den E: oppercoop„

man en hoofd administrateur te demanderen, om nae teneur van opgem: missive

daar aan te voldoen, bij wijse van saementrekking van al ’t bekostigde in dat

articul in den tijd van 10: jaeren, voor dese geheele Provintie, in comparatie

van ’t geen A=o 1754: de gedeeltelijk gebruijkte stroo zakken hebben moeten renderen, ter„

wijl voorts den resident tot manipa sal werden aangeschreven bij provisie eens 50:

stuks te laeten aanmaeken ten versending nae de hooft plaetse, ter pruve ongetwij„

„felt na onse gedachten dat /om ’t een en ander reeds: g’advanceerde bij onse brieven

van 15: Meij 1756: / niet raedsaem ofte voordeligh sal werden bevonden, deselve in

gebruijk te brengen, en men gevolgelijk bij de linnen zakken, ten meesten menagie

zoo wel sal kunnen als moeten continueeren,

Gelijk ook verstaen wierd, om bij eerste aftegaan schrijvens, haar hoog Ed=s omtrent

den demanuering van 3: pakken en 2: stucken moeris br: bl: a=a p=o tegens ƒ11: 8:

off ƒ 2:- 18:—: minder, dan waar voor bij publique vendutie met een verschil van

161: tot 93: p=r C=to advance waren verkogt en afgegaen, eerbiedig te doen dienen,

ten Elucidatie dat sulks /even eens als in onse jongste van 24: 7ber: de vrijheijt hebben

genomen te adviseeren / herkomstig is geweest, uijt de overbodige prijsen, die de chine„

„sen, bij den vendutie na de afbetaeling der nagulen en dus den tijd dat den armen In„

„lander wel ’t meeste geld in handen heeft, doenmals mede daar op gesteld hadden,

’t welk men derhalven hebbende doen dienen als ten prijs courant, in ’t vervolg klae„

ten over den duerte veroorsaekt heeft, sodanig dat ’t beste en als noodsaekelijk

is gevonden, om deselve met die verlaegde prijsen, liever ten debiet enigh schot te

doen nemen, als een zulken, noch al aanzienlijken winst, van de hand wijsen,

„de, in de pakhuijsen tot geen voordeel en gevaar van bederf te laeten overleggen,

met nedrich versoek dat om die redenen ons gunstig g’excuseert sullen mogen zien in

den betaeling, van ’t bedraegen dat op deselve bij verkoop uijt den hand minder dan

bij die 7: maanden bevorens gehouden vendutie geprofiteert is.

onder versekering teffens, dat in alle schuldige stipte observantie, sal werden gehouden,

’t g’ordonneerde van haar hoog Ed=s dat conform derserver zeer gevenereerde resolutie,

de dato 24: Iunij jongstl: geene cormandelse, Bengaalse en souratse lijwaeten, min„

„der dan tegens, 50: 40: en 30: p=r C=to alhier afgezet, noch ooit meerder, zoo in

qualiteijt als sortementen g’eist werden, dan men door een goeden overslagh en ge„

„balanceert vertier ter deser Provincie, vermeent te zullen kunnen ontsetten,

zonder.