close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7927

Volgnummer

0084

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2.

en

de

bij

bek

de

3

om

20

tot

„tie

werg

aan de op de kruystogt zynde

zal ƒ - 18: —: meer p=r maant

werden verstrekt.

bedenking over de schaarsheit

van levens middelen.

versoek der vrij vaart direct

na de Z: w=t en Nulase Eijlan„

„den

H: H: Ed: zullen nader g’Elu„

cideert werden, omtrent de ver„

sogte alteratie in d’ordonnan„

tie op ’t kleijn zegul

drie poincten van Elucidatie

dien aangaende

men, en men altoos versekert is, dat den moort A=o 1739: aan onser op den buijten cust

onder ’t handelen, over den koop van een verken gepleegt is; zoo wierd dan mede teffensn,

op propositie van den Heer gouverneur verstaan den condescendentie, haerer hoog

Ed:s tot verstrekking van ƒ. 18:—: meerder, dan ’t gewone kostgeld 'smaands, aan

de alhier op de vaartuijgen in ’t gemeen bescheijden zee vaerende, voor als noch niet

verder dan alleenlijk tot de kruijsende zoo zee vaerende als militairen te ex

tenderen omde te huijs blijvende, of de aan de werff alhier bescheijdene, den mond

niet open te maken, tot repeterende versoeken, en klachten, alhoe wel egter

die dit soulaas wel even zeer nodigh zouden hebben in hun zeer armoedig be„

staan, door den schaarsheijt van levensmiddelen alhier. 'Twelk den

H=r gouverneur discoursive al verder sustineerde, dat misschien wel eniger

maten gesuppleert zoude kunnen werden, wanneer de Ingesetenen alhier, zonder

dan al te verren omwegh ten afhael van Pascen, op Banda off Ternatendiree

van hier naede Z: W=t en Nulase Eylanden, zouden kunnen oversteken

ten inkoop van al vele behoeftens, die aldaer komen te vallen, en waer

van dese provintie thans alleen om die redenen gedestitueerd is; so als teffensd

vergadering nevens sijn Ed: van gedachten waere en sich gehelijk niet voor koste

stellen, dat diergelijke permissie met enigen bedenking off vreese voor sluijk off

konkelarijen, in 'sE: Comp=s alhier capitaelen handel vermengd zoude wesen

en derhalven dan ook goed vonde om ten dienste van ’t gemeen, zulks van

Haar Hoog Ed=s gunstigste dispositien Eerbiedigh te versoeken;

Almede wierd goed gevonden Haar Hoog Ed=s omtrent ’t bij onse brieven van 24.

7ber: A=o p=to voorgedraegen versoek van den Inlander, tot een enigsints guw

„tiger interpretatie, dan waer toe ’t placcaet van 16:' meij 1750: tot heffing

van ’t middel van ’t kleijn zegul alhier g’Extendeert is, eerbiedig te la

ten dienen ten gevorderde Elucidatie dat

deselve zich beswaeren, dat in hunne meesten tijd geringe reet

1=ms

zaekjes, waer in maar enigh hooft= regent gemeleerd is, voor ’t

request tot versoek van venia agendi /dat welstaans en rustha

ven, altoos goed gevonden en gepractiseerd is bij de mindere off: ge„

„meene volkeren te doen observeren /na ’t 7: artie: der orctom:

een zegul van 3: rd=s en bij Extraditie zulker actens, na 't

8: artic:, een van 12: en dus te saemen 15: rd=s moeten b

„kostigt werder, boven en behalven alle andere schriftul

„tjes, en dies copias, die op termijnen na artic: W: UE:d

13: telkens tot ¼: en 1/8: rd=s voortlopen en

hun alles zeer kostbaer en beswaerlijk me

„ken,

2: d=e