close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Almede door den heer gouverneur overgelegt zijnde Rapport der bevinding

resumptie van een rapport wee„

van alle de buijten Comptoiren jongst verwisselde hand geweren, te blijken

gens de van de comphoiren ontfangen

onbequaeme geweeren

dat onder een getal van 204:—: snaphaenen, 152: stuks ten Eenemaal

C

irreparabel alhier ontvangen zijn, als van Saparoua N: van Hila

van

51:„ van Haroeko 18:, van Saricque 18: van Bouro 20:, en manipa 14:

zoo is op zijn Ed: propositie verstaan voorm: Comptoiren tot ’t draegen van

eigen lasten, Elk ’t zijne aan te rekenen, en alle, die en andere alhier

Elk Comptoir sal zijn onbequame gewa

nog ter wapencamer behustende onbequame en irreparabile geweren,

„re aangerekend werden

ten gewoonen tijde nae de hooft plaatse op te senden,

Voorts door zijn Ed: geremanquert zijnde dat vermits geduirende desselfs

Remarques van den heer gouverneur

ranwesen alhier nuw en dan, de vaartuijgen ten desen gouvernemente,

over 't afsenden van Goederen son„

„der factuur.

tot transport van goederen wel sijn over en weder komen te vaeren sonder di„

„recte den factuer der lading mede te voeren, en dus dat derhalven in ’t ge„

meen niet ten regte g’observeert, ende gerequardeert schijnt te werden,

niet alleen hoe zeer zulks strijdig is, met een goeden stijl van boekhou„

den, maar ook wat Confusien, zoo door zomwijlen ’t verdrijven off

ongelukkig wegh blijven van een diergelijk bodemtje, ’t onverwagt

sterfgeval van enigen afscheeper, en ontfanger: off om andere re„

„denen, ook wel nuw aff dan, vereijste werdende opneem van pak„

„huijsen en administratien, daar uijt niet al kunnen ontstaan

en geborgen werden. zoo wierd op zijn wel Ed: propositie goed ge„

„vonden ende verstaan omme zoo wel Alhier ten negotie Comptoir,

als Crculair aan alle de buijten Comptoiren ten permanenten ordre

bij versending van goederen zullen

te doen dienen, dat altoos, bij maar enigen versending van alles wat

altoos factueren moeten me„

„de gaen.

in reken: loopt, en geld waardig is, als mede selfs ’t ongetauxeerde,

off wat ook wesen moge, daar aan voldaan werde en dus, dat noort

geen vaartuijg te vertrekken kome, zonder factuer sijner lading me„

„de te voeren, off provisioneel tot nadere aanreken: zulks uijt te stellen;

so min als tot samentrekking, wanneer ’t gebeuren moge dat zom wij„

„len wel twee te gelijk zouden kunnen werden afgesonden, maar

dat elk absoluite altoos zijn eigen mede brenge, op dat nae ’t geen stild

is, en ook alle ordre tot een versekerden huijshouding zoo wel als de bil„

„lijkheijt mede brengt; elk crediteur en debiteur, off wel ider reken: op zijn regten

tijt, te weten den juisten afscheep, en ontvangst, tot ’t waere bedraegen, van ’t afge„

„scheepte, en ontvangene in quantiteit en waarde gefaroviseert en belast kan werden.

gelijk inselver voegen zulks mede omtrent enige onkost rekeningen te observeeren is,

produceerde

wijl bij de door sijn Ed: gecommaniceerde reecq: van broederen diaconen gebleeken zijnde, dat

’t Capitael der armen

rd=s 446: 20½: vermindert

in het verweken Iaar door hun wel rd=s 446: 20:½: meer uijt gegeven dan ontfangen

waere, en dus alleenskens van Iaar tot Iaar ’t bij de E: comp=s â: diposito staande

Capitaeltje.