closeTerug naar inventaris

Transcriptie

strekt

2.

’t verschil vande nevenstaende 1: p=s

Iatij moolen plank van 3: d=m

sal bij den Equipagie opsiender

vergoed.

En ’t verschil, van dit houtwerk

bij de boeken geredresseert

moeten werden

gelijk ook dit nevenstaende

en ’t in desen vermelde op reeck:

van voorjaerigen lasten

95:

daermede g' Eijndigt hebbende, zijn wij weeder begonnen met de maandelijkse reeck: van d’ admini„

„strateurs tegen malkander als meede teegen de maandelijkse specificatie der generaele

lasten na te zien, en daar in ontwaard het volgende

A=o 1756: ult=o September door den Equipagie meester andries Croon bij desselfs reeck: opgebragt

dat hij verstrekt heeft aan den opziender der fortificatie werken Wolfert Iohan van Lingen,

19: p=s Iatij moole planken van 3: duijm, en gem: van Lingen bekent niet meer ontvangen te

hebben als.

18: p=s Iatij moolen planken van 3: duijm, en is ook in gemelde maand zodanig bij de specifi„

„catie op reeck van timmeragie en reparatie afgeschreven

1756: ult=mo october den opziender der fortificatien en gemeene werken wolfert

A=o

Iohan van Lingen, opgebracht bij desselfs reekening dat

3: p=s Patij moole planken van 1:e d=m verbruijkt heeft, ende is bij de negotie boeken afge„

„schreven op reeck: van timmeragie en reparatie

3: p=s Iatij moole planken van 3: d=m met haar geld somma

Anno 1756: ult=mo 9ber: door den Equipagie meester Andries Croon bij desselfs reeck:

opgebracht.

1: p=s Iatij swalp van 3: â 4: d=m tot reparatie van de Pantjallang de Peperthuijn

ende is bij de negotie boeken afgeschreeven.

1: p=s Iaparese swalp van 5: â 6: d=m met derselver geld somma op reeck: van Chi„

„aloupen en vaartuijgen.

A=o 1757: ult=mo Iunij, den Equipagie meester Andries Croon opgebragt bij zijn reeck:

dat hij 8: kannen lijn zaat olij vertrekt heeft, aan den luijtenant der arthillerij

Hendrik Iansz: die ook bij zijn reeck: in dezelve maand bekend steld, dat

de olij ontvangen en verbruijkt heeft tot ’t maeken van lugt= en vuurballen etc:

voor het orangkaeijs feest, maar is abusivelijk vergeeten bij de negotie boeken af,

„eschrijven.

overgaende tot de vaste boeken, zo hebben wij de restanten der afgelegde boeken voor

A=o 17 23/36: tegens de jongst geslootene geconfronteerd zo van de hooft plaets als die

„der buijten Comptoiren en kleede winkel &=a bedraegende deselve ƒ 366376:18: —:

zijnde ider in zijn zoort behoorlijk ingenomen, voorts de aankomende en afgaande

factuuren reeck: &: specificatien der lasten en ongelden en Extracten uijt ’t ge„

„re solveerde in raade van Politie alhier, nopens het te min uijtgelee„

verde der scheeps = overheeden, item gevalideerde spillagie aande

administrateurs &=a geconfronteerd teegens ’t Ioernael en geene onwettige

afschrijvingen ontdekt, maar behoorlijk en volgens de verleende

ordonnantie op ieders reekening met de vereijschte Extensie is ver„

effend gelijk ook alle de gevallene winsten en voordeelen d’E: Comp=e

behoorlijk zijn te vooren gebragt.

De

k

ue

reij

u„

1

heun

runs

n

ht

us

7

rij