close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7927

Volgnummer

0105

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

strekt

2.

’t verschil vande nevenstaende 1: p=s

Iatij moolen plank van 3: d=m

sal bij den Equipagie opsiender

vergoed.

En ’t verschil, van dit houtwerk

bij de boeken geredresseert

moeten werden

gelijk ook dit nevenstaende

en ’t in desen vermelde op reeck:

van voorjaerigen lasten

95:

daermede g' Eijndigt hebbende, zijn wij weeder begonnen met de maandelijkse reeck: van d’ admini„

„strateurs tegen malkander als meede teegen de maandelijkse specificatie der generaele

lasten na te zien, en daar in ontwaard het volgende

A=o 1756: ult=o September door den Equipagie meester andries Croon bij desselfs reeck: opgebragt

dat hij verstrekt heeft aan den opziender der fortificatie werken Wolfert Iohan van Lingen,

19: p=s Iatij moole planken van 3: duijm, en gem: van Lingen bekent niet meer ontvangen te

hebben als.

18: p=s Iatij moolen planken van 3: duijm, en is ook in gemelde maand zodanig bij de specifi„

„catie op reeck van timmeragie en reparatie afgeschreven

1756: ult=mo october den opziender der fortificatien en gemeene werken wolfert

A=o

Iohan van Lingen, opgebracht bij desselfs reekening dat

3: p=s Patij moole planken van 1:e d=m verbruijkt heeft, ende is bij de negotie boeken afge„

„schreven op reeck: van timmeragie en reparatie

3: p=s Iatij moole planken van 3: d=m met haar geld somma

Anno 1756: ult=mo 9ber: door den Equipagie meester Andries Croon bij desselfs reeck:

opgebracht.

1: p=s Iatij swalp van 3: â 4: d=m tot reparatie van de Pantjallang de Peperthuijn

ende is bij de negotie boeken afgeschreeven.

1: p=s Iaparese swalp van 5: â 6: d=m met derselver geld somma op reeck: van Chi„

„aloupen en vaartuijgen.

A=o 1757: ult=mo Iunij, den Equipagie meester Andries Croon opgebragt bij zijn reeck:

dat hij 8: kannen lijn zaat olij vertrekt heeft, aan den luijtenant der arthillerij

Hendrik Iansz: die ook bij zijn reeck: in dezelve maand bekend steld, dat

de olij ontvangen en verbruijkt heeft tot ’t maeken van lugt= en vuurballen etc:

voor het orangkaeijs feest, maar is abusivelijk vergeeten bij de negotie boeken af,

„eschrijven.

overgaende tot de vaste boeken, zo hebben wij de restanten der afgelegde boeken voor

A=o 17 23/36: tegens de jongst geslootene geconfronteerd zo van de hooft plaets als die

„der buijten Comptoiren en kleede winkel &=a bedraegende deselve ƒ 366376:18: —:

zijnde ider in zijn zoort behoorlijk ingenomen, voorts de aankomende en afgaande

factuuren reeck: &: specificatien der lasten en ongelden en Extracten uijt ’t ge„

„re solveerde in raade van Politie alhier, nopens het te min uijtgelee„

verde der scheeps = overheeden, item gevalideerde spillagie aande

administrateurs &=a geconfronteerd teegens ’t Ioernael en geene onwettige

afschrijvingen ontdekt, maar behoorlijk en volgens de verleende

ordonnantie op ieders reekening met de vereijschte Extensie is ver„

effend gelijk ook alle de gevallene winsten en voordeelen d’E: Comp=e

behoorlijk zijn te vooren gebragt.

De

k

ue

reij

u„

1

heun

runs

n

ht

us

7

rij