close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Sila

Leinitu

de kinderen waeren na dat den meester een oud man was die wij vrije wel in

zijne school zaaken bevonden redelijk wel onderwesen zoo in ’t leesen schreeppen en

zijn Gen: die de groote vraege leerden waeren

V:

M

Somme

22:

22:

Groote vraege

middel _=o

14.

14:

_=o

6

kl:

6:

gebeden.

2:

2:

Het arm geld was: na dat wij op ’t versoekt, en getuijgenisse van dese 3: orang„

dat hier een arme vrouwe was dewelke een waere arme was, wanneer wij desel

aansagen wierden beweegten en gaeven op haar versoekt beede 6: rd„s blijft no

restan armgeld rd„s 46: l:

Gingen uijt schoole in de kerk Examineerde de leed

„maten dewelke wijn niet een meerder menschelijke dommigheijt bevonden ter

En dus gene mogten noodigden haar op ’t aller vriendelijkste vermaende dat zij

haar mogten oeffenen ’t welke sij alle, ons beloofden op dat sij in ’t verwolg„

weederom mogten toegelaeten worden lieten den meester uijt cakon leesen en

doopte 34: kinderen, ons werk alhier verrigt zijnde vertrocken wij: ten half

2: uuren na het Eijland nussalant en arriveerden desselven nagt om half uw

aldaar des anderen morgens ten 6: uuren gengen wij in de schoole den meester

Jacobus Marcus vertoonde ons dese rolle,

Somm:

V:

M:

11:

16:

5:

Ledemaeten

111:

Gem: Christ:

60:-

51.

60

21:

school kind

42:

25

13:

12:

b: d: school

12:

7:

doop kind:

5.

5:

1

4:

Leedemoeten

147:

79:

68.

gem: Christ:

69:

23:

46

sch: kind.

19.

11:

8

b: d’ school

72:

8

doop kinderen

4:

252:

tesamen - - -

schreeven zongen en prae

de kinderen waaren wel onderwesen die laesen

gen leerden, waeren die de groote vraege leerden.

Somm:

4:

M

—12: - - 64:

52:

18: - - - 26:

8:

middel vraag:

29: - - - 10: - -89

kleijne d=o

gebeeden deselve in getalle tesamen - - - - 124:

den meester schoon en zeer oudman bevonden wij wel op te passenen van de

„deren viel geen klagte;

de kerken en school boeken waeren van dese bij de plaetsen.

bijbels - - 6:

Karon - - - 1:

Ntestm: - - 3:

kl: v: boek-C:

groote d„o 6:

Tarm geld: 3

fo

Aboebo

Titan