close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7938

Volgnummer

0339

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7938 Ambon, 1783 juli 12 - sep. 30; Malakka, 1783 mrt. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.15 Malakka

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Malakka. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

100

optijging geweest mogte zijn, indien wij niet van de Gezanten

vernoomen hadden, dat het eenlijk was de heerhaalde aanzoe„

king bij onzen vrend om de verbonden, bevoorens met het

=tof van Johor gesloten, te vernieuwen en te bekragtigen;

Maar wel verre van dat deeze aanzoeking eenig mistrouwen

zoude denoteeren, is het daarentegen een heel blijk van het

vervrouwen zelf dat wij in onten wuend stellen, nadien de Com„

„pagnie in geene verbintenissen treedt met Drinsen, van

Ddewelken zij met de beste opinie en verwagting heeft.

Op het verzoek nogtans van onzen Vriend om een geloofwaar„

dig persoon naar Mour te zenden, ter onderrigtinge van

onzen vriend of de Compagnie al of niet op onzen waend

verstoord is hebben wij den hier aanweezenden Regent van

Rakkan Habrb Oemar Heni Mohamat Ba Hoezeen

Aszagaf bewogen om aan onzen wuend te brengen de

verzekering, die wij bij deezen onzen brief ook geeven, dat

de Compagnie als nog volhardt en de vriendschap, die nu

ruim een honderd zes en zeventig jaaren geleden tusschen

de Hollanders en het Tehorsche Hof opgeregt en tot hier toe

onafgebroken onderhouden is, en dat zij ook daar d van niet

zal afwyken, zoo lang de Iohorsche Vorsten, gelijk onze

Vriend voor zig dikwils beloofd heeft te zullen doen, de

Verbonden getrouwelijk nakomen, die toen en sedert met

dezelven geslooten zijn, en niets onderneemen dat ienig

zints daar tegen strijdt

Maandewijl ondertusschen het aanweezen van onsen vriend

te Moar met eene groote magt van vaartuigen en volk

en de gerugten die door dat volk zelf worden uitgestrooid

dat onze vriend van intentie zoude zijn om ons een con„

vrendelijk bezoek te komen geeven, nder de ingezettene

deeter plaatze de grootste ongerustheid verwekken met

Opzigt